Nově zateplené úřady, výstavba re-use center či zkapacitnění potravinových bank - MŽP odstartovalo nové dotační výzvy za 5,4 miliardy korun

Nově zateplené úřady, výstavba re-use center či zkapacitnění potravinových bank - MŽP odstartovalo nové dotační výzvy za 5,4 miliardy korun

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení vzniku odpadů a protipovodňová opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Z Operačního programu Životní prostředí na ně dohromady vyhradilo 5,4 miliardy korun z EU. Investice nabídne MŽP převážně veřejnému sektoru, některé z nich ale pomohou i podnikatelům a potravinovým bankám. 

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 1. března vyjma dotací na předcházení vzniku odpadů, u kterých lze podávat žádosti od 3. dubna.

Dotace na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů (výzva č.100)

Největší objem z vymezených prostředků, přesně 3 miliardy korun, směřuje na zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti ve městech a obcích.   

„O dotace v oblasti energetických úspor z Operačního programu Životní prostředí je tradičně mimořádný zájem. V předchozí výzvě si o příspěvek v celkové výši 3,8 miliardy korun řeklo 702 žadatelů. Ti, kteří svou žádost nestihli podat, mají nyní další šanci. Podmínky zůstávají stejně atraktivní jako v minulé výzvě,“ uvádí ministr Richard Brabec s tím, že i nyní může dotace pokrýt až 55 % ze způsobilých výdajů na projekt a v případě instalace nuceného větrání s rekuperací se dotace může vyšplhat až na 70 %.  Dotační výzva je určena majitelům budov sloužících k veřejným účelům, jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž si sníží energetickou náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci lze získat i na částečné renovace, výše podpory se potom odvíjí od výše dosažených energetických úspor.

„Zejména menší obce či města u této výzvy zcela jistě ocení, že kromě dotace mohou zároveň požádat o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR,“ dodává ředitel Fondu Petr Valdman a vypočítává její nesporné výhody: „Půjčka je po dobu realizace projektu bezúročná, bez dalších poplatků a navíc s bezkonkurenční fixní úrokovou sazbou 0,45 % p. a. Umožní tak žadatelům pokrýt nedotovanou část způsobilých nákladů na projekt a část vlastních zdrojů.“ 

Žádosti o dotace lze podávat od 1. března 2018 do 31. ledna 2019, o půjčku je možné žádat kdykoliv až do doby zahájení realizace projektu. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách Fondu.

Půl miliarda na domácí kompostéry, kontejnery na textil a nově i na potravinové banky (výzva č.103)

K dalším oblíbeným dotacím, u nichž zájem pravidelně převyšuje stanovenou alokaci, patří podpora předcházení vzniku komunálního a průmyslového odpadu. Rezort na ni aktuálně vyčlenil z Operačního programu Životní prostředí půl miliardy korun. Z ní uhradí městům a obcím až 85 % způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů do domácností svých občanů a na vybudování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. Znovu podpoří i zakládání tzv. re-use center pro opětovné použití výrobků. 

Oproti předchozím výzvám mohou o dotaci nově požádat i potravinové banky, které bezúplatně shromažďují darované potraviny a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi. „Potravinové banky považujeme za jedno z efektivních řešení, jak zamezit vzniku odpadu z potravin. Z kapacitních důvodů jsou zatím schopny přijímat jen asi 20 % toho, co jim supermarkety a jiní výrobci nabízejí. Přispějeme jim tedy na vybudování či rekonstrukci skladů a jejich vybavení nebo nákup svozové a manipulační techniky,“ upřesňuje ministr Brabec.  

Finance jsou připraveny i pro výrobní podniky, které produkují průmyslový odpad. Dotace jim pomůže uhradit technologii, díky níž sníží produkci průmyslového odpadu o minimálně 15 %. Žádosti v dotační výzvě č. 103 lze podávat Státnímu fondu životního prostředí ČR od 3. dubna 2018 do 31. července 2018. 

Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovými vodami (výzva č. 113)

Ani další dotační nabídka není novinkou. V loňském roce ji ministerstvo představilo jako „Dešťovku pro obce“, když loni nabídlo starostům a subjektům veřejného sektoru dotace na zachytávání dešťové vody a její využití k zalévání veřejné zeleně. Doplnilo tak škálu dlouhodobě podporovaných opatření, jejichž cílem je ochránit občany před následky sucha a klimatické změny, podnítit města k efektivnějšímu hospodaření se srážkovou vodou a šetřit zdroje pitné vody.   

„Poměrně zásadní novinkou u této výzvy je navýšení alokace na 1,8 miliardy korun a prodloužení doby pro podání žádostí,“ uvádí Petr Valdman a doplňuje: „Máme zkušenosti, že u veřejných budov je příprava projektu složitější a trvá déle. Žadatelé si mohou přípravu projektu nyní v klidu rozplánovat, na podání žádosti mají téměř 10 měsíců. Žádosti budeme přijímat a vyhodnocovat průběžně, a z toho důvodu máme nachystanou k rozdělení i vyšší částku 1,8 miliardy korun.“  

Dotační výzva kromě zachytávání srážkové vody do akumulačních či retenčních nádrží zahrnuje podporu i řady prvků tzv. modré infrastruktury, tedy vodních ploch ve městech, které mají významné environmentální a protipovodňové funkce. Konkrétně lze uvést výstavbu či rekonstrukci bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů, vsakovacích nádrží či průlehů. Podpořeny budou rovněž zelené střechy u veřejných objektů, výměna nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy či odvodnění parkovišť do zasakovacích pásů. 

O dotaci na vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží mohou žádat nejen subjekty veřejného sektoru, ale i státní organizace, správci toků a v konkrétních případech i podnikající osoby. Příjem žádostí potrvá od 1. března 2018 do 7. ledna 2019. 

Sto milionů na monitorování kvality ovzduší (výzva č.98) 

Poslední nabídka dotací, tentokrát pro výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, ale i obce a města ve výši 100 milionů korun se týká monitorování kvality ovzduší. Z dotace tak mohou spolufinancovat systémy pro sledování, hodnocení a předpověď kvality ovzduší a počasí, zajistit výstavbu monitorovací sítě, laboratoří, sběr vzorků a přenos dat, pořídit techniku pro jejich zpracování, simulaci, tvorbu databází. 

Podporu je možné získat také na obnovu a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší standardními znečišťujícími látkami i skleníkovými plyny. Žádosti je možné podávat od 1. března do 20. prosince 2018. 

Dokumenty k 98. výzvě zde.

Dokumenty k 100. výzvě zde.

Dokumenty k 103. výzvě zde.

Dokumenty k 113. výzvě zde.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz