Program LIFE v ČR – roste počet schválených projektů českých žadatelů

Program LIFE v ČR – roste počet schválených projektů českých žadatelů

Počet podaných žádostí českých žadatelů do evropské výzvy programu LIFE/1/ vzrostl od roku 2015 o pět projektů, množství schválených projektů se v tomto období zdvojnásobilo. Evropská komise odsouhlasila v roce 2016 podporu čtyřem žadatelům v celkovém objemu rozpočtu 427 mil. Kč. Lze očekávat, že schválených českých projektů bude v letošní evropské výzvě ještě více.

Úspěšnost programu LIFE v České republice bilancoval na tiskové konferenci, která se konala tento týden na MŽP, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Jan Kříž. „Žadatelé z České republiky mohou podávat žádosti do programu LIFE od roku 2004, kdy náš stát vstoupil do EU. Využívání finančních prostředků z tohoto programu nebylo v začátcích ideální a náš stát se ocitl na chvostu pomyslné evropské tabulky,“ uvedl náměstek Jan Kříž a vysvětlil, proč je v současné době situace mnohem lepší.

„Proto začalo Ministerstvo životního prostředí vyhlašovat každý rok národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů. Nejvyšší míra podpory činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Národní výzva se stala jedním z významných motivačních nástrojů, který vede ke zvyšování počtu projektových žádostí předkládaných do řádné výzvy programu LIFE. Průběžná podpora MŽP vede předkladatele k přípravě žádostí v dostatečném časovém předstihu, aby jejich plány a návrhy byly propracovanější, provázanější a mohly lépe uspět v silné konkurenci předkladatelů z ostatních evropských zemí.“

V rámci národní výzvy poskytuje MŽP žadatelům také unikátní finanční podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 200 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

„Důsledky těchto opatření jsou nejlépe vidět na počtech podaných a schválených projektových žádostí,“ doplnil Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a doložil to konkrétními čísly. „V roce 2015 bylo v rámci evropské výzvy předloženo 15 žádostí z ČR, uspěly dva a jeden projekt se umístil na rezervním seznamu. V dalších dvou schválených projektech podaných v zahraničí bylo MŽP partnerem. Ale již v roce 2016 se situace začala měnit k lepšímu. V České republice byl v rámci národní výzvy ze sedmnácti podaných projektů udělen příslib kofinancování šesti projektům, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splnily předpoklad, že uspějí v evropské výzvě. Dalších sedm hodnocených projektů označila hodnotící komise za tzv. rezervní. V rámci evropské výzvy bylo v roce 2016 do Bruselu předloženo 18 projektových návrhů z České republiky. Evropská komise schválila podporu pro 4 české projekty v celkovém objemu rozpočtu 427 mil. Kč. Šlo o rekordní počet schválených projektů českých žadatelů v jedné výzvě. Letos čeští žadatelé do Bruselu předložili 20 projektových návrhů, z nichž 18 prošlo systémem národní výzvy LIFE. Zároveň v dalších 18 zahraničních projektech jsou partneři z České republiky.“

Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné zde.


Kontakt pro více informací:
Oto Klikar
specialista projektu Czech LIFEOddělení programů EU, MŽP
Tel.: +420 731 690 212
E-mail: oto.klikar@mzp.cz

Poznámky:

/1/Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který dvacet pět let poskytuje podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu v celé Evropské unii. Od roku 1992 bylo podpořeno a zrealizováno více než 4 600 špičkových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu v celé EU za více než 5 mld. eur. Pro období 2014-2020 je k dispozici 3,4 mld. eur. Z celé Evropské unie bylo do letošní výzvy předloženo 629 nejrůznějších projektových návrhů, na jejichž realizaci by se podílelo na 3000 příjemců; v 50 % předložených projektů jde o mezinárodní spolupráci. Tyto projekty na svou realizaci žádají 1 miliardu eur, což je více než 4násobek dostupné alokace pro letošní rok.