Věstník MŽP ČR právě vychází

Věstník MŽP ČR právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 5, jehož obsahem je:

- Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny o vydání a uplatňování Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,

- Metodický pokyn samostatného oddělení programu NZÚ MŽP pro administraci žádostí o podporu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 19., 39. a 70. Výzvy OPŽP,

- Výzva č. 7/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Místní Agenda 21 a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii,

- Výzva č. 8/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO),

- Výzva č. 9/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Zavádění nízkoemisních zón v obcích,

- Směrnice MŽP č. 7/2017 o poskytování finančních prostředků z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí,

- Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění doplnění Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.