„Letošní zima ukázala, jak silniční doprava zejména ve městech znečišťuje ovzduší. Chceme proto více podporovat alternativní dopravu,“ uvedl na konferenci v Loučni náměstek Smrž.

„Letošní zima ukázala, jak silniční doprava zejména ve městech znečišťuje ovzduší. Chceme proto více podporovat alternativní dopravu,“ uvedl na konferenci v Loučni náměstek Smrž.

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo ve dnech 9. - 10. 3. 2017 čtvrtý ročník konference čisté mobility v Loučni, která se již tradičně zaměřila na plnění Národního akčního plánu čisté mobility, finanční podporu ze strany jednotlivých resortů a představení nových trendů. Konference se zúčastnilo přes 100 odborníků ze státní správy, oblasti automotive, energetických společností a odborných asociací.

„Letošní zima jasně ukázala, že silniční doprava zejména ve městech je hlavním zdrojem emisí zdraví škodlivých látek do ovzduší. Např. v Praze se silniční doprava podílí na celkových emisích jemných prachových částic PM2,5 z více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %. Nepochybně tak musíme rozvíjet a podporovat různé formy alternativní dopravy a související infrastruktury. Společné již 4. setkání v Loučni bylo skvělou příležitostí k výměně zkušeností z různých oborů, které položilo základ pro aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility“, shrnul úspěšnou konferenci Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí.

Jedním z hlavních témat každoroční konference bylo vybudování dostačující infrastruktury pro vozidla na alternativní pohon, které je pro další rozvoj čisté mobility klíčové. Národní akční plán (NAP) Čistá mobilita počítá s masivním rozvojem počtu plnících a nabíjecích stanic po celé České republice. Do roku 2020 by mělo vzniknout až 300 plnících stanic na CNG a 1300 dobíjecích stanic pro elektromobily. Na českých silnicích roste počet elektromobilů a stávají se běžnou součástí zejména městského provozu. Od začátku roku 2011 začalo jezdit téměř tisíc elektrických aut, přičemž jen v minulém roce bylo nově zaregistrováno 209 vozů. V roce 2020 se očekává roční prodej až 7 tisíc vozidel s elektrickým pohonem. Stoupá rovněž počet vozidel na CNG, kterých je v ČR hlášeno necelých 16 tisíc.

Na podporu rozvoje alternativních technologií v dopravě jsou vyčleněny evropské finanční prostředky, zejména z Operačního programu Doprava v gesci Ministerstva dopravy (OPD) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v gesci Ministerstva průmyslu a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Využívá se rovněž i nástroj pro propojení Evropy CEF.

Z programu OPD je možné čerpat prostředky z celkové výše 1,2 mld. Kč, z čehož je celých 900 mil. Kč určeno na podporu rozvoje sítě dobíjecích stanic. V programu OPPIK je aktuálně vyhlášené II. kolo výzvy pro podporu nákupu elektromobilů pro podnikatele včetně dobíjecí infrastruktury s alokací 150 mil. Kč. V programu IROP je pro podporu vozidel veřejné hromadné dopravy na nízkoemisní či bezemisní vozidla připraveno 1,6 mld. Kč.

Ministerstvo životního prostředí v Loučni mimo jiné prezentovalo výzvu na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem pro obce a kraje s alokací 100 mil. Kč z Národního programu životní prostředí (NPŽP) či možnosti čerpání prostředků v rámci nástroje LIFE. MŽP dále představilo i plánované II. kolo výzvy na podporu osvěty v oblasti čisté mobility ve výši 30 mil. Kč, která bude spuštěna na podzim 2017, či memorandum o spolupráci, které ministerstvo uzavřelo s partnery z řad výrobců automobilů a energetických společností.

Na konferenci se dále debatovaly další možnosti podpory vozidel s alternativním pohonem či možnosti podpory výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility. Byl věnován také prostor pro představení současných trendů v rozvoji vodíkových technologií či problematice parkování vozidel s alternativním pohonem.

Veškeré prezentace, které byly na konferenci představeny, najdete na této internetové adrese.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz