MŽP iniciovalo schůzku k urychlenému řešení zprůjezdnění silnice Dolní Věstonice - Pavlov

MŽP iniciovalo schůzku k urychlenému řešení zprůjezdnění silnice Dolní Věstonice - Pavlov

Prioritou ministra Brabce je napomoci ke zprůjezdnění uzavřené komunikace ve Věstonicích. Včera se na podnět MŽP sešli zástupci obce Dolní Věstonice, České geologické služby (ČGS), Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ministerstva, aby pokračovali v řešení vzniklé situace a navázali na schůzku z loňského října.

Z iniciativy MŽP proběhlo pracovní jednání, které se zabývalo zejména žádostí o dotaci obce Dolní Věstonice. Ta v listopadu podala v pořadí již čtvrtou žádost o dotaci na sanaci svahu v rámci dotačního programu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. Vzhledem k tomu, že žádost opětovně nesplňovala podmínky dotačního titulu, sešly se všechny strany, aby společně a velmi detailně řešily připomínky odborného hodnocení, na jejichž základě MŽP obci žádost vrátila.

„Obec Dolní Věstonice slovy paní starostky Rajchlové dnes přislíbila, že svou žádost dopracuje v co možná nejkratším termínu. Ministerstvo životního prostředí obci znovu přislíbilo konzultační pomoc a ujistilo ji, že stále má připraveny prostředky na účinnou sanaci území,“ zdůraznil ředitel odboru ochrany vod Josef Nistler.

Zástupci MŽP dále apelovali na to, aby se při realizaci nápravných opatření v dané lokalitě přednostně provedla opatření vedoucí k odvádění vody z území. Obec Dolní Věstonice paradoxně tuto prioritní otázku, jakou je právě zabezpečení lokality proti přívalovým srážkám, po dvouapůlletém trvání problému řešila minimálně. V této chvíli je vinou rozestavěné stavby, která byla zahájena zcela bez souhlasu MŽP a v rozporu s doporučením studie ČGS, území ještě více zranitelné zvláště v době dešťů nebo tajícího sněhu. Po jednání dospěly všechny strany k jednotnému stanovisku.

„Jsem potěšena vývojem v této záležitosti. Dnes jsme si mnohé vyjasnili, vysvětlili si každé slovo. Nyní je zřejmé, že jsme udělali velký krok dopředu k prospěchu celé věci i získání dotace,“ uvedla starostka Jaroslava Rajchlová.

Jednání se věnovalo i problematice pozemní komunikace č. III/42117, která je uzavřená z rozhodnutí Městského úřadu v Mikulově. MŽP si uvědomuje, jaké nesnáze toto uzavření může způsobit místním obyvatelům i turistům. MŽP však nemůže zasahovat do kompetencí a rozhodnutí místně příslušných úřadů. Přesto v této věci MŽP několikrát nabídlo pomoc prostřednictvím expertů z ČGS a odbornými konzultacemi, a to včetně včerejšího jednání.

Obec Dolní Věstonice i Krajský úřad Jihomoravského kraje potvrdily snahu o urychlené řešení tohoto problému. MŽP otevřelo diskuzi k možnému znovuotevření silnice, např. zprovoznění komunikace pouze kyvadlovým provozem. Tuto možnost kraj i obec vyloučily s tím, že trvají na otevření silnice až po dokončení sanačních prací, což zástupce ČGS s ohledem na současný stav staveniště potvrdil. V této chvíli, kdy Krajský úřad Jihomoravského kraje zrušil stavební povolení, se obec snaží získat nové povolení co nejrychleji a ve stavbě dál pokračovat tak, aby po jejím ukončení bylo možno komunikaci v plném rozsahu znovu otevřít.

Více na:

na tomto odkazu

a také na tomto odkazu

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz