MŽP dnes předá předsednictví ve V4 Polsku

MŽP dnes předá předsednictví ve V4 Polsku

České ministerstvo životního prostředí dnes předá pomyslnou štafetu předsednictví ve Visegrádské skupině (V4) Ministerstvu životního prostředí Polské republiky. České předsednictví sice začalo v rozvířené zahraničněpolitické atmosféře, kterou zapříčinil především nárůst mezinárodní migrace do Evropy z oblastí Blízkého Východu a severní Afriky, přesto byla věnována značná pozornost i tematice životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí si během předsednictví vytyčilo jako hlavní priority oběhové hospodářství, ochranu biodiverzity, mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu a revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).

Mezi významné akce pořádané MŽP v průběhu předsednictví patřil seminář "Budování infrastruktury pro odpadní vody“, který proběhl v listopadu 2015 v Bělehradě a byl připraven ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M. a Zastupitelským úřadem v Bělehradě. Dále se v dubnu letošního roku v Ostravě uskutečnila konference a workshop k iniciativě Smart Cities a Communities organizované ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj [1] a letos v březnu proběhlo v Hostěníně také jednání v rámci Valného shromáždění EUROPARC střední a východní Evropa, kde se debatovalo zejména o společných projektových příležitostech národních a přírodních parků, udržitelném turismu a vzdělávání veřejnosti.

Vyvrcholením českého předsednictví v oblasti životního prostředí bylo 23. zasedání ministrů životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska. Mezi hlavní témata jednání, které se uskutečnilo 12.–13. května 2016 v Lednici, patřilo oběhové hospodářství, ochrana biodiverzity a problematika sucha. Zasedání se vedle ministrů zúčastnili i zástupci Evropské komise „Co se týče tohoto setkání, bylo velmi přínosné vyměnit si zkušenosti s opatřeními proti suchu s ostatními zeměmi střední a východní Evropy, která mají mnoho společných prvků. My vedle výzev a programů pro obce a města aktuálně připravujeme pro občany program zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech. Řádově stamiliony korun by už v letošním roce mohly zamířit přímo k lidem na pořízení retenčních nádrží na dešťovou vodu využitelnou na zalévání a běžné práce v domácnostech,“ komentoval jedno z hlavních témat setkání ministrů v Lednici ministr Richard Brabec [2].

Ministerstvo životního prostředí také velmi aktivně vystupovalo v otázkách ochrany klimatu, zejména k problematice revize systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). V říjnu 2015 připravilo MŽP tzv. common lines V4, Bulharska a Rumunska pro revizi příslušné evropské směrnice. Tato pozice byla prezentována na Radě EU pro ŽP 26. října 2015 v Lucemburku. „Tržní stabilizační rezervu [3] spolu s revizí současné směrnice k EU ETS považuje ČR za nezbytnou součást souboru opatření, která mají pomoci dosáhnout klimaticko-energetických cílů EU vymezených do roku 2030 a která usnadní postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Zároveň lze v jednotlivých složkách návrhu revize spatřovat příležitosti k dalšímu zefektivnění systému a k jeho větší transparentnosti, férovosti a administrativní nenáročnosti,“ uvedl v říjnu 2015 po zasedání v Lucemburku náměstek Vladislav Smrž, který na Radě pro životní prostředí ČR zastupoval [4].

Česká republika prostřednictvím MŽP a Stálého zastoupení v Bruselu dále v březnu 2016 iniciovala tzv. common lines V4 zemí a dalších oprávněných členských států EU pro získání podpory z tzv. Modernizačního fondu v rámci EU ETS, který usnadní investice do modernizace odvětví energetiky a širších energetických systémů a posílení energetické účinnosti v 10 členských státech s nižšími příjmy.

Předsednictví ve Visegrádské skupině přebere od ČR zítra, tedy 1. července 2016, Polská republika, jejíž priority v oblasti životního prostředí směřují především do ochrany klimatu, ovzduší a biodiverzity a k udržitelnému využívání zdrojů.

Poznámky:

[1] Více informací ke konferenci najdete zde.

[2] Podrobnosti k výsledkům jednání v Lednici najdete na této adrese.

[3] Jedná se o tzv. MSR, Market Stability Reserve, s níž souvisí i tzv. backloading. Tato dvě opatření plní svůj účel jako záchranná brzda; jako nutné rychlé řešení, než se nastaví nová pravidla od roku 2021.

[4] Více k závěrům zasedání ministrů ŽP v Lucemburku ohledně revize systému obchodování s EU ETS najdete zde .


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz