Dnešek je Světovým dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští

Dnešek je Světovým dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští

17. červen je Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští, vyhlásila jej Organizace spojených národů v roce 1995 s cílem zvýšit povědomí o tomto celosvětovém problému a o řešeních, jak čelit suchu a degradaci půdy v ohrožených oblastech. Úmluva OSN o boji proti desertifikaci [1] byla sjednána v roce 1994 především pro řešení těchto výzev v afrických zemích a dnes je celosvětovou mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany životního prostředí. Zapojeno je v ní aktuálně 194 zemí a jako celek i Evropská unie. Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy, jehož specifické podmínky řeší příloha V této úmluvy platná od roku 2001.

Sucho je ve střední Evropě v posledních dvou letech velký problém. Situace v České republice před nástupem letních měsíců, zejména července a srpna, není příznivá. Průtoky některých vodních toků byly začátkem června na 20 % běžných červnových hodnot a 36 % sledovaných vrtů a 48 % pramenů stále vykazuje silně až mimořádně podnormální hodnoty. Ministerstvo životního prostředí proto připravuje řadu různých opatření na boj se suchem.

V Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 je na tuto problematiku téměř 7 mld. Kč, které půjdou na obnovu nebo vytváření tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, krajinných prvků na polích, travní pásy či průlehy na zpomalení povrchového odtoku vody ad. V nejbližší době MŽP vyhlásí výzvu pro města a obce, které budou moci od 11. července žádat o dotaci na prohloubení vrtů, zmapování, navržení a realizaci technických prací k rozšíření možnosti zásobování obyvatel pitnou vodou z podzemních zdrojů a zajištění dodávek pitné vody tam, kde je jí nedostatek, celkově bude na tato opatření vyhrazeno 300 mil. Kč. V neposlední řadě ministerstvo připravuje program pro občany na pořízení nádrží k zachytávání srážkové vody, jež by měla sloužit např. k zalévání zahrad apod. Jeho spuštění je plánováno na nejpozději do jara příštího roku.

Na sucho se ale musíme připravit i legislativně. V České republice zatím neexistuje systém, který by řídil kroky státu, krajů a obcí v případě výskytu sucha. A to ani v případě krizové situace. Teprve letos se do analýzy potenciálních hrozeb pro ČR dostalo právě dlouhodobé sucho. V praxi to znamená, že MŽP aktuálně připravuje typový plán, jak takovou krizovou situaci řešit, včetně identifikace možných dopadů na životy a poškození zdraví osob, dopadů na ekonomiku a životní prostředí, sociálních i přeshraničních dopadů či fungování státu, ale i likvidace následků krizové situace a požadavků na mimořádné síly a prostředky. V rámci novely vodního zákona, kterou má v gesci Ministerstvo zemědělství a která musí vedle systému řízení povodní zahrnout nově právě i systém řízení sucha, vznikají na MŽP paralelně podklady pro tzv. Plán pro zvládání sucha. Více o chystaných opatřeních proti suchu i dotačních programech najdete na této internetové adrese a také v prezentaci zde .

Poznámky:

[1] Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a jak předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech. Odkaz na aktuální stránky úmluvy – Světový den boje proti suchu a desertifikaci na této internetové adrese .


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz