22. 5. je Dnem biodiverzity. Ta představuje téma dneška, jen Evropě její citelná ztráta působí roční škody ve výši 50 mld. €

22. 5. je Dnem biodiverzity. Ta představuje téma dneška, jen Evropě její citelná ztráta působí roční škody ve výši 50 mld. €

Biologická rozmanitost je provázaná s udržitelným rozvojem dnešní společnosti. OSN vyhlásilo 22. květen za Mezinárodní den biologické rozmanitosti s jasným cílem, a to zvýšit obecné povědomí o problematice ohrožení biologické rozmanitosti.

“Biodiverzita”, tedy biologická rozmanitost, znamená rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Zahrnuje variabilitu genovou i všech žijících organismů včetně ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Není to jen pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíš variabilita uvnitř a mezi nimi.

Členské státy EU se na základě Střednědobého vyhodnocení Strategie EU pro oblast biodiverzity do roku 2020 shodly, že je nezbytné vyvinout výrazně vyšší úsilí a efektivněji využívat stávající nástroje pro ochranu biodiverzity, a to ve všech klíčových sektorech, které stav biologické rozmanitosti zásadním způsobem ovlivňují. Evropská komise má např. k dispozici souhrnnou analýzu ekonomických rizik spojených se ztrátami evropské biodiverzity, z níž odhaduje, že neplnění hlavního cíle výše uvedené Strategie EU pro oblasti biodiverzity do roku 2020 způsobuje ekonomice EU každoroční ztráty v objemu 50 miliard €.

Na území ČR zmizely populace některých druhů, další jsou v kritickém ohrožení. Dále ubývá míst, kde mohou vedle člověka nerušeně existovat vzácné rostliny a živočichové. Snižuje se i ptačí populace, zejména v lesích a na polích. Na alarmujícím stavu biodiverzity u nás se podepsaly například meliorace, narovnání koryt řek a potoků, stavby jezů, větší hnojení, intenzivní chov ryb nebo hustší síť silnic. Snahou dneška je tyto razantní změny z minulosti napravit třeba výsadbami nových remízů, revitalizací vodních toků nebo alespoň omezit jejich účinek (např. stavbami rybích přechodů, úpravami načasování zemědělských prací v oblastech s výskytem ohrožených druhů).

Ministerstvo životního prostředí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR aktualizovanou Strategii ochrany biologické rozmanitosti pro období 2016 – 2025. Vláda ji schválila na jaře letošního roku a Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje publikaci Strategie, která obsahuje celkem 20 strategických cílů, 66 dílčích cílů a 123 konkrétních opatření, jejichž realizace má přispět k posílení biodiverzity na území ČR. Širší začlenění problematiky ochrany biodiverzity (tzv. mainstreaming) v rámci rozhodovacích procesů a zvyšování povědomí o jejím významu představují hlavní cíl strategie. Mezi dílčí cíle patří podpora environmentálního vzdělávání a výchovy, revize druhové ochrany, omezení šíření stávajících invazních druhů, zlepšení prostupnosti krajiny nebo omezení eutrofizace a intenzity hospodaření v krajině.

V prosinci letošního roku se v mexickém Cancúnu uskuteční v pořadí 13. zasedání Konference smluvních Úmluvy biologické rozmanitosti, které bude také zaměřeno na provázání problematiky ochrany biologické rozmanitosti napříč všemi relevantními sektory, zejména pak zemědělství, lesnictví, rybolovu a cestovního ruchu. Více na stránkách CBD .


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz