Reakce MŽP na dnešní článek v Respektu redaktora Spurného „Babiš sobě“

Reakce MŽP na dnešní článek v Respektu redaktora Spurného „Babiš sobě“

Dnešní článek redaktora Spurného v Respektu zpochybňuje proces schválení a poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 z roku 2013 (tedy před nástupem nové vlády) pro společnost DEZA vlastněnou Andrejem Babišem. Autor článku zcela ignoroval fakta, které mu poskytlo MŽP. Použitá přímá citace tiskové mluvčí je zcela účelově vymyšlená. Proto zveřejňujeme celou komunikaci MŽP s redaktorem Spurným a reakci MŽP na výsledné části článku, které se MŽP přímo týkají.

DOTAZ Jaroslava Spurného, Respekt, 2. 12. 2015, adresovaný tiskové mluvčí MŽP:

Dobrý den,

mluvili jsme spolu před chvílí telefonem a děkuji za vstřícnost. A dotaz.

V březnu 2014 podepsalo ministerstvo životního prostředí smlouvu s firmou DEZA... šlo o dotaci na odsíření. A o co mi jde. Společnost Deza patří panu ministrovi Andreji Babišovi (ANO). Dotaci podepsalo ministerstvo životního prostředí (Richard brabec, ANO). tak - vůbec nepodezřívám pana ministra Brabce, že se dohodl s panem ministrem Babišem a jaksi mu přiklepl nějakou dotaci. Samozřejmě z databází a dokumentů vyplývá, že dotace byla schválena už více než rok předtím... ale schválena samozřejmě zase neznamená vždy to co čerpána apod... takže jediný dotaz... proč byla smlouva na čerpání dotace podepsána až v březnu 2014? A nebráním se odpovědi, která bude obsahovat drobné školení, jak to s takovou dotací chodí. A prosím za dotazem nehledejte nic nekalého, jen zjišťuji jak to s touto konkrétní dotaci bylo.

Děkuji za odpověď poskytnutou do zítřka, tedy čtvrtka 3.12. Když to bude v poledne, budu moc rád.

Jaroslav Spurný, Respekt

Odpověď tiskové mluvčí MŽP Petry Roubíčkové, 3. 12. 2015, adresovaná Jaroslavu Spurnému:

Vážený pane Spurný,

mezi tzv. registrací akce, tedy schválením projektu (schválení projektů doporučuje ministrovi životního prostředí Řídící výbor OPŽP) a rozhodnutím o poskytnutí dotace (které stojí na počátku samotného financování projektu) u velkých projektů uběhne až mnoho měsíců. Rozhodnutí o poskytnutí dotace následuje až po výběrovém řízení na dodavatele. Po jeho skončení zasílá nyní už příjemce podpory, nikoliv žadatel, na SFŽP doklady o provedeném výběrovém řízení, smlouvy o dílo, případně další požadované dokumenty (např. stavební povolení, nebylo-li již požadováno v rámci žádosti o podporu). Teprve po kontrole zaslané dokumentace na Státním fondu životního prostředí může být podepsáno ROPD a následně být zahájena realizační fáze projektu, která je spojená i s proplácením prostředků v 3 měsíčních intervalech.

Níže Vám zasíláme detailní informace k administraci žádostí, vč. harmonogramu projektu DEZA.

Administrace žádostí o podporu z OPŽP 2007-2013 probíhá následujícím způsobem.

1. MŽP vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu, součástí vyhlášených výzev jsou mj. hodnotící kritéria, která schvaluje před vyhlášením výzvy Monitorovací výbor OPŽP (http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/349/rizeni-opzp/).

2. Žádosti jsou předkládány na SFŽP, který je vyhodnocuje podle schválených hodnotících kritérií.

3. Po vyhodnocení jsou žádosti předkládány k projednání na Řídicí výbor OPŽP (http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/350/ridici-vybor/), který doporučuje či nedoporučuje k podpoře projekty dle bodového hodnocení a vyhlášených alokací. Pokud žadatel krom dotace EU žádá i o spolufinancování z prostředků SFŽP, jsou žádosti zároveň předloženy Radě Fondu (https://www.sfzp.cz/sekce/149/rada-fondu/), která jako poradní orgán ministra doporučuje či nedoporučuje podporu ze SFŽP.

4. O spolufinancování projektů z OPŽP rozhoduje za Řídicí orgán OPŽP ministr životního prostředí (podpisem tabulek s vyhodnocenými žádostmi - http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu/), pokud je předmětem žádosti i spolufinancování z prostředků SFŽP, rozhoduje o něm ministr rovněž.

5. Krom podepsaných tabulek odchází žadatelům jako doklad schválení jejich projektů dokument - tzv. Registrace akce, součástí kterého jsou podmínky poskytnutí podpory. V případě že žadatel získal i spolufinancování z prostředků SFŽP, obdrží zároveň podepsané tzv. Rozhodnutí ministra.

6. Po schválení projektu probíhá výběrové řízení na dodavatele, po jeho skončení zasílá nyní už příjemce podpory, nikoliv žadatel, na SFŽP doklady o provedeném výběrovém řízení, smlouvy o dílo, případně další požadované dokumenty (např. stavební povolení, nebylo-li již požadováno v rámci žádosti o podporu).

7. SFŽP podklady zkontroluje (zejména dodržení zákona o veřejných zakázkách), a připraví vydání dokumentu – tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a pokud má žadatel i spolufinancování z prostředků SFŽP, je zároveň spolu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace připravena i Smlouva o poskytnutí podpory.

8. Následuje realizační fáze projektu, kdy jsou tak jak postupuje realizace předkládány na Fond v 3-měsíčních intervalech faktury ze strany příjemce, a příjemce podává žádosti o platbu a jsou mu průběžně uvolňovány finanční prostředky, probíhají kontroly na místě, apod..

9. Příjemce na konci realizace předloží podklady pro závěrečné vyhodnocení projektu.

Časový harmonogram projektu DEZA

Žádost podána: 30.8.2012

Žádost projednána na ŘV OPŽP a RF: 28.3.2013

Žádost schválena ministrem ŽP: 15.4.2013

Registrace akce podepsána: 28.5.2013, Rozhodnutí ministra podepsáno: 5.6.2013

Smlouva o dílo na hl. zakázku projektu podepsána: 25.10.2013

Podklady na SFŽP předkládány: 11 – 12/2013

Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsáno: 11.3.2014, Smlouva o poskytnutí podpory podepsána: 18.3. 2014.

(Kontrola ze strany SFŽP před vydáním těchto dokumentů probíhá podle složitosti výběrového řízení cca měsíc až dva u takto náročných projektů. Pokud dříve (roky 2010 až 2013) „spadlo“ vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přelom roku, kdy se uzavírá státní rozpočet, nebylo technicky možné tento dokument vydat, proto je tady prodleva téměř 5 měsíců (cca 2 měsíce na kontrolu podkladů + 3 měsíce nemožnosti vydání řídicí dokumentace z důvodu bilancování státního rozpočtu). Petra Roubíčková, MŽP

Reakce MŽP na konkrétní pasáže v článku redaktora Spurného

Text článku: Žádost o dotaci pro společnost Deza byla opravdu podle vyjádření ministerstva životního prostředí „schválena“ v červnu 2013, za ministra Tomáše Chalupy z ODS. Ve skutečnosti šlo ale o pouhou registraci žádosti, od níž vede ke skutečnému poskytnutí dotace ještě velmi komplikovaná cesta.

Reakce MŽP: Není důvod pochybovat o slovu schválena a dávat ho do uvozovek. Registrace akce je přímé schválení dotace a rezervace finančních prostředků na schválené projekty, pro proces následné administrace dotace absolutně zásadní. Dotaci schválil v roce 2013 ministr Tomáš Chalupa (ODS) podpisem seznamu projektů, vše je zveřejněno a k dohledání na webu www.opzp.cz.

Text článku: V Česku po ní – podle dokumentů a informací ministerstva životního prostředí – nakonec projde až do cíle k opravdovým penězům jen 50 procent původně schválených žádostí. Teprve po registraci totiž dodává žadatel dokumenty (třeba stavební povolení), k řadě z nich se vyjadřuje Státní fond životního prostředí spravovaný ministerstvem životního prostředí a všude může nastat nějaký problém, který celou věc zhatí.

Reakce MŽP: Text zcela mylně navozuje jakési dvojstupňové schvalování, což v rámci OPŽP není realizováno. Státní fond životního prostředí ČR neprovádí mezi Registrací a Rozhodnutí o dotaci žádné další posuzování žádostí, primárně kontroluje dodržení pravidel při výběru dodavatele, vše je uvedeno v příslušné Směrnici MŽP na www.opzp.cz. Redaktorem uváděné číslo 50% není v žádném případě pravdivé, níže v tabulce úspěšnost projektů mezi Registrací (schválení) a Rozhodnutím (zahájení financování), po jednotlivých prioritních osách (projekt DEZA je v rámci PO2). Nejčastějším důvodem „úmrtnosti“ je pak nezvládnutí dané lhůty od Registrace akce na vytendrování dodavatele, či odstoupení od projektu z důvodu nezajištění spolufinancování.

Tabulka (PDF, 65 kB)

Text článku: Žádost společnosti Deza tak skončila vítězně až rozhodnutím o poskytnutí dotace, na kterém je podpis ministra Brabce. Ministerstvo vylučuje, že by šlo o protekci. Popsat okolnosti, proč jiným žádostem nebylo vyhověno, není podle Brabcova ministerstva prakticky možné. „Každá dotace má svá specifika, výběr podléhá mnoha složitostem výběrového řízení a doložení mnoha dokumentů,“ píše tisková mluvčí Petra Roubíčková.

Reakce MŽP: Podpis ministra Brabce na žádné žádosti DEZA nefiguruje. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepisuje ředitel odboru EU fondů MŽP. Ve chvíli kdy je dotace schválena ministrem (v tomto případě ministrem Chalupou za ODS v roce 2013) se rozbíhá úřední proces na úrovni ředitele odboru a referentů na MŽP a SFŽP. Citaci tiskové mluvčí si pak redaktor zcela vymyslel, což je zřejmé z uveřejněné odpovědi tiskové mluvčí MŽP.

Text článku: Tím pádem není možné dovést k jasnému konci pátrání, zda byla dotace společnosti Deza schválena ministrovým dlouholetým spolupracovníkem férově, nebo protekčně.

Reakce MŽP: Dotace byla schválena ministrem Chalupou za ODS v roce 2013. Její administrace spadla vzhledem k délce výběrového řízení společnosti DEZA na zhotovitele projektu (u větších projektů je delší i výběrové řízení) a vzhledem k uzávěrce státního rozpočtu na přelom roku 2013 a 2014 a zahájení samotného financování projektu až na rok 2014, tak jak bylo uvedeno redaktorovi Spurnému v odpovědi z MŽP. Bylo by velmi žádoucí, aby se redaktor Spurný nejprve seznámil s procesem administrace projektů v rámci OPŽP, než začne jakkoliv zpochybňovat kroky MŽP a SFŽP v administraci projektu.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz