MŽP zveřejnilo údaje z integrovaného registru znečišťování za loňský rok

MŽP zveřejnilo údaje z integrovaného registru znečišťování za loňský rok

Ministerstvo životního prostředí na svých stránkách zveřejnilo údaje z integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2014. Z ohlášených údajů vyplývá pozitivní trend, který spočívá v poklesu úniku či přenosu některých látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí. Platí to například pro polétavý prach PM10, oxidy síry, oxid uhličitý, polycyklické aromatické uhlovodíky unikající do ovzduší či vody, nebo pro dioxiny a furany uniklé do ovzduší nebo v odpadech.

Zveřejňování údajů, které ohlašují podniky do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) už od roku 2004, probíhá dle zákona o IRZ každý rok k 30. září. Za rok 2014 byly k 30. 9. 2015 ohlášeny do IRZ údaje za celkem 5589 provozoven, což je oproti roku 2013 o více než tři stovky provozoven více (v r. 2013 jich bylo 5 222). Do registru IRZ provozovatelé hlásí 93 látek, a to na základě překračování stanovených limitů v zákoně.

Meziroční vývoj vybraných látek v IRZ (2014 vs. 2013)

Vybrané údaje se vztahují k znečišťujícím látkám, které ohrožují lidské zdraví nebo životní prostředí. V závorce je uvedený údaj za předchozí ohlašovací rok (tj. 2013). Přehled zahrnuje všechny ohlášené údaje, tedy i údaje, které nepřekračují ohlašovací práh. Polétavý prach – PM10 v únicích do ovzduší (prahová hodnota [1] 50 000 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) – 32 (31)

Ohlášené množství – 3 280 997,7 (3 778 281,1) kg

Oxidy síry (SOx/SO2) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 150 000 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) – 91 (101)

Ohlášené množství – 105 350 165,5 (111 512 152,5) kg

Oxid uhličitý (CO2) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 100 000 000 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) – 73 (81)

Ohlášené množství – 63 320 970 407,1 (66 271 862 958,3) kg

PCDD+PCDF (dioxiny+furany) v únicích do ovzduší (prahová hodnota 0,0001 kg/rok)

Počet ohlašovatelů (provozoven) – 11 (14)

Ohlášené množství – 0,015836 (0,92253) kg

Kompletní vyhodnocení bude předmětem Souhrnné zprávy IRZ, která se v současné době zpracovává. Poté bude zveřejněna na této internetové adrese.

Vyhledávání v ohlášených údajích do registru je možné na této internetové adrese.

Poznámky:

[1] Prahová hodnota je vyjádřena číselnou hodnotou (v případě úniků a přenosů v kg/rok, u množství odpadů v t/rok), která je přesně stanovena v příslušných právních předpisech. V případě jejího překročení vzniká provozovateli provozovny ohlašovací povinnost pro látku (resp. odpad), u které došlo k překročení této hodnoty. Pro každou látku ve vazbě na druh úniku/přenosu (příp. nebezpečný/ostatní odpad) je stanovena tato prahová hodnota. Některé látky se sledují jen ve vybraných druzích úniků/přenosů (např. skleníkové plyny v únicích do ovzduší) a naopak jiné (např. těžké kovy) ve všech druzích (tj. v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách a odpadech).

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz