Reakce MŽP na TK SMO ČR: Pro zvyšování cen vodného a stočného není důvod, oddílná kanalizace je ekologičtější i ekonomičtější

Reakce MŽP na TK SMO ČR: Pro zvyšování cen vodného a stočného není důvod, oddílná kanalizace je ekologičtější i ekonomičtější

Zástupci Svazu měst a obcí České republiky na včerejší tiskové konferenci odprezentovali své obavy o připravované projekty na výstavbu kanalizace ve městech a obcích, a to vzhledem ke změně podmínek v novém programovém období OPŽP 2014–2020. V důsledku těchto změn hrozili zdražením ceny vody pro běžné občany, Tiskovou zprávu SMO ČR najdete na této internetové adrese.

Ministerstvo životního prostředí může ubezpečit občany, že v důsledku změn, které MŽP udělalo v systému přidělování evropských dotací do vodohospodářství, rozhodně žádné zdražení vody nehrozí. Změny podmínek mohou naopak zefektivnit provoz na obecní čistírně odpadních vod a obce tak mohou ušetřit prostředky v obecních pokladnách na další zkvalitňování vody a zlepšování stavu našeho životního prostředí.

Klíčem k efektivnímu a ekologickému využívání vody je tzv. oddílná kanalizace. Odděleně nakládá s dešťovými vodami a se splaškovými vodami, zcela v souladu s požadavky legislativy. V případě tzv. jednotné kanalizace je veškerá voda, tj. směs dešťových a splaškových vod, odváděna rovnou do čistírny odpadních vod. ČOV má však omezenou kapacitu a vyčištění každého kubíku vody v ČOV obec něco stojí. Pokud se dešťová voda odvede jinam, anebo se vytvoří podmínky pro její zasakování na místě, celý provoz na ČOV se zefektivní a zároveň je možné dešťovou vodu následně ekonomicky využít. Jedná se o další z opatření proti stále častěji se vyskytujícímu suchu. Na podporu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich dalšího využití v krajině namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků jsou navíc v dotacích z OPŽP 2014–2020 připraveny stovky milionů korun.

Závěrem už jen pár dalších faktů. V programovém období 2007–2013 byla většina přijatých žádostí o dotace na výstavbu kanalizace právě na tu oddílnou. A to i přesto, že dotace směřovaly především do větších měst, kde se historicky stavěla kanalizace jednotná. Přesto ministerstvo v zájmu obcí naprosto nezavrhlo proplácení dostavby jednotné kanalizace i v novém programovém období OPŽP 2014–2020. V případě nových projektů MŽP preferuje jednoznačně ekonomickou a ekologickou oddílnou variantu. Na jednotnou kanalizaci bude ale stále možné žádat o dotace v případě, dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV. Tuto variantu však zástupci SMO ČR včera zapomněli zmínit. Otázkou zůstává proč.


Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz