MŽP bilancuje: Před 10lety jsme přijali Evropskou úmluvu o krajině. Dnes o ní na konferenci společně hovořilo 5 ministerstev

MŽP bilancuje: Před 10lety jsme přijali Evropskou úmluvu o krajině. Dnes o ní na konferenci společně hovořilo 5 ministerstev

Slavnostní konferenci k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině (Úmluva) v ČR zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec spolu se šéfporadcem předsedy vlády ČR Vladimírem Špidlou. Cíle a principy Evropské úmluvy o krajině představila výkonná tajemnice Rady Evropy pro Evropskou úmluvu o krajině Maguelonne Déjeant - PONS. Na přípravě konference se podílelo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tedy všechny rezorty, které byly při české ratifikaci této Úmluvy v roce 2002 pověřeny její implementací.

“Krajina je nesporně pojmem, s nímž se v obecných diskuzích dobře surfuje, klouže po povrchu, ale jakmile se dostaneme blíž do konkrétního prostoru, ke konkrétní krajině – rázem k ní získáváme vztah, který vyvolává široké spektrum emocí a vášní. Právě proto, že českou a moravskou krajinu citlivě vnímáme, dokážeme rozeznat hned několik aktuálních klíčových problémů s ní a jejími funkcemi spojených. Projevují se zejména snížením jejích kvalit, a to například - úbytkem kvalitní zemědělské půdy, nižšími retenčními schopnostmi, ztrátou její rázovitosti. Všechny tyto aktuální nemoci naší krajiny mají původ v širokém spektru socioekonomických změn české společnosti v uplynulých desetiletích. Dopady těchto změn často sklízíme až s delším časovým odstupem, třeba jako záplavy, sucho, úbytek biodiverzity, ztrátu půdní úrodnosti,” otevřel odbornou diskuzi k Úmluvě o krajině ministr Brabec.

Dopolední blok představující priority jednotlivých rezortů ve vztahu k naplňování Evropské úmluvy o krajině vystřídaly příspěvky odborníků, zástupců nevládních organizací a akademické sféry odkazující na Úmluvu pomocí příkladů z praxe. Ty se podrobněji dotkly například tématu udržitelnosti krajiny, specifik krajiny v Moravskoslezském kraji, spolupráce nevládních organizací, veřejné správy a akademické sféry v oblasti péče o krajinu, možnosti řešení krajiny prostřednictvím územních plánů obcí nebo příkladu národních parků jako nástroje péče o přírodní a kulturní dědictví krajiny.

Jak bylo na konferenci zdůrazněno, legislativa a strategie na národní úrovni vytvářejí široký prostor pro koordinaci veškerých aktivit v krajině. MŽP je proto připraveno plnit koordinační úlohu v meziresortní spolupráci např. při formulaci strategických, koncepčních i metodických dokumentů. K aktuálním krokům pro udržitelný rozvoj krajiny patří především posílení obecného povědomí veřejnosti o významu přírodních, kulturních a historických hodnot krajiny pro člověka a pro kvalitu jeho života, zkvalitnění výkonu státní správy a podpora aktivní role veřejnosti při plánování a rozhodování v krajině. I proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo navázat na tradici udělování Ceny české krajiny (jako národního kola evropského ocenění Cena krajiny Rady Evropy, více najdete na této internetové adrese), kterou znovu vyhlásí v roce 2016.

“Bude to náš příspěvek k posílení motivace navazování na Úmluvu v každodenní praxi. Cílem této soutěže je povzbudit orgány veřejné správy, místní a regionální samosprávy, ale také samotné obyvatele krajiny k formulování a přijetí takové politiky a uskutečnění takových opatření na místní, regionální a národní státní úrovni, aby dané krajině byla zajištěna budoucnost, a to kvalitní ochranou, správou a plánováním,” vysvětluje náměstek pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

Pozn.: Evropská úmluva o krajině je výsledkem společného zájmu evropských zemí na udržitelném užívání krajiny založeném na vyvážených, harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí. Úmluva chápe krajinu jako prostor, v němž žijí obyvatelé, jako výraz rozmanitosti společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity. Úmluva byla formulována s cílem podpořit ochranu, péči a plánování v krajině jako podmínku udržitelného rozvoje společnosti a organizovat evropskou spolupráci v této oblasti. Úplné znění Evropské úmluvy o krajině včetně dalších informací na této internetové adrese.


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: +267 122 818 nebo +267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz