Úložiště jaderného odpadu - co se do reportáže ČT nevešlo

Úložiště jaderného odpadu - co se do reportáže ČT nevešlo

Praha, 24. října - Česká televize včera v pořadu Události v regionech odvysílala reportáž o výsledcích správních řízení vydaných Ministerstvem životního prostředí ve věci vyhledávání budoucího místa pro jaderné úložiště. Reportáž najdete na na webových stránkách ČT. Z pohledu MŽP se v reportáži neobjevily důležité informace, které mohou vyvrátit obavy starostů i veřejnosti o průběh řízení a načasování vydání rozhodnutí.

O rozhodnutí

Ministerstvo životní prostředí vydalo doposud 6 kladných rozhodnutí v různých lokalitách ČR pro první etapu vyhledávání budoucího místa pro úložiště jaderného odpadu. Jedná se o první fázi průzkumu, která nemá dopady na životní prostředí. Jde o povrchovou a neinvazivní metodu průzkumu. Zahrnuje povrchové a přípovrchové měření, sběr dat, sondáže a odběr hornin pomocí neinvazivních metod. Ze zákona MŽP proto nic nebránilo vydat souhlasná rozhodnutí.

Obecní referenda proti úložišti

Referenda jsou závazná pro zastupitele obcí, kteří se jimi musí řídit např. při jednání s dalšími úřady. Předpokládáme, že starostové se referendy řídili a podali v průběhu správního řízení připomínky, které tato referenda odrážela. Ministerstvo všechny připomínky v tomto řízení vypořádalo.

Lhůty a odvolání

MŽP postupovalo v uvedených řízeních striktně podle správního řádu. V červenci vyzvalo účastníky řízení k nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí, řada z nich však požádala o prodloužení lhůty k tomuto úkonu do poloviny srpna. Tomuto požadavku MŽP vyhovělo, což v důsledku znamenalo vydání konečného rozhodnutí o několik týdnů později, tedy v povolební době.

Do 15 dnů od doručení rozhodnutí mohou obce podat na MŽP odvolání. Pokud o odvolání nerozhodne přímo příslušný odbor ministerstva, pak se jím bude zabývat rozkladová komise jako poradní orgán ministra. Konečné rozhodnutí o rozkladu vydá ministr životního prostředí. Podle zákona o obcích mají ještě současní starostové veškeré původní pravomoci do zvolení nových zastupitelstev, a mohou se tak v řádné lhůtě odvolat. Pokud obce nemají sestavená zastupitelstva a nové starosty, i zde je možnost, jak vzniklou situaci efektivně vyřešit. Obce mohou podat tzv. blanketní odvolání a požádat MŽP o prodloužení lhůty k jeho doplnění. MŽP je připraveno takovému požadavku vyhovět, bude-li blanketní odvolání podáno ve lhůtě stanovené k odvolání a bude-li požadovaná lhůta na doplnění řádně odůvodněna.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP


Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz