Reakce MŽP na tiskovou zprávu Hnutí Duha z 9. října 2014

Reakce MŽP na tiskovou zprávu Hnutí Duha z 9. října 2014

Praha, 9. října – Tisková zpráva z dílny Hnutí Duha využívá neférové praktiky pro manipulaci s veřejností. Pan Kropáček (a titulek TZ) podsouvá veřejnosti vlastní názor jako citaci ministra Brabce. Takové jednání dle mého názoru značně poškozuje celou organizaci Hnutí Duha jak před médii, tak i veřejností.

Vláda ČR v pozici k návrhům nové evropské směrnice o odpadovém hospodářství vyjádřila názor, že cíle Komise jsou příliš ambiciózní a neodůvodněné. Dle názoru MŽP se ČR v současné době, kdy celková recyklace nedosahuje ani 30 %, nemůže zavázat k takto ambiciózním cílům bez předchozí změny odpadové legislativy, kterou zde předchozí vlády nebyly schopné prosadit. Navíc ČR si nemůže v této situaci dovolit prosazovat cíle, které se jeví v roce 2030 jako nesplnitelné s ohledem na aktuální stav plnění cílů ve vztahu k roku 2020. Přiklání se k tomu, aby se nejprve vyhodnotila situace v roce 2020 a poté se stanovily další reálné cíle.

Ministr Brabec v posledních několika měsících prosadil takovou změnu legislativy, která povede k významnému omezení skládkovaných odpadů a jednoznačnému zvýšení recyklace alespoň na 50 % tak, jak to po nás do roku 2020 požaduje právě Evropská komise. Jedná se o omezení skládkování směsných komunálních odpadů, recyklovatelných a využitelných odpadů. Tento proces umožní investorům budovat technologie, které by vedly k třídění a využívání odpadů: ať už s cílem materiálově nebo energeticky odpad využít. To celé pak přispěje v ČR ke zlepšení dodržování hierarchie pro nakládání s odpady a odlepení se od skládkařského dna odpadové pyramidy.

Návrh rámcové pozice ČR k odpadovému balíčku byl připraven ve spolupráci se všemi ministerstvy, s řadou asociací, odbornými svazy a sdruženími, akademickou sférou, Radou pro odpadové hospodářství a byla dokonce rozeslána i Hnutí Duha. Hnutí Duha však jako jedna z mála obeslaných organizací na pozici vůbec nereagovala a své připomínky ministerstvu neposlala.

ČR v dokumentu považuje obecně za pozitivní např. aktivity směřující k vyššímu zapojení odpadů jako sekundárního zdroje surovin do ekonomických procesů, opatření, která mohou vést k posílení konkurenceschopnosti a surovinové nezávislosti EU, kroky k výraznému omezování skládkování odpadů a zdůraznění významu předcházení vzniku odpadů a nutnosti omezování potravinového odpadu.

Opatření ke zlepšení odpadového hospodářství se připravují v rámci nového zákona o odpadech, jehož věcný záměr MŽP brzy předloží vládě ČR. Všechny kroky ministra Brabce tak jednoznačně naplňují programové prohlášení vlády. Své stanovisko k navrhovaným cílům Evropské komise vyjádřil i výbor pro evropské záležitosti a pozici vlády ČR jednoznačně podpořil.

Současný stav projednávání odpadového balíčku v rámci Rady EU poukazuje na to, že převážná většina členských zemí je velmi kritická k návrhu Komise, především Německo, Velká Británie, Francie a Finsko. Pro doplnění uvádíme, že státy jako Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko nové cíle Evropské komise jednoznačně odmítly na nedávném zasedání skupiny „V4+2“ v Bratislavě, neboť ani v těchto okolních státech není v současnosti dosahováno dostatečné recyklace, a nové cíle EK tak nereflektují momentální situaci odpadového hospodářství v jednotlivých zemích.

S nárůstem kompetencí Evropské komise by mohla Komise sama bez zapojení členských států rozhodovat o zásadním směřování v odpadovém hospodářství, a zásadním způsobem tak ovlivnit význam a způsob naplňování příslušných ustanovení jednotlivých směrnic. Dále kombinace opětovného použití a recyklace by mohla vést k nejednoznačnosti interpretace a vykazování mezi jednotlivými státy. Jinými slovy by to vedlo ke změně fungování stávajícího systému nakládání s obaly v ČR.

MŽP nechtělo ani nebude vydávat vyhlášku, o které píše Hnutí Duha. Byl by to holý nesmysl. Původci odpadů nebo odpadové firmy si budou moci sami zvolit, jak podle odpadové hierarchie – recyklace, materiálové anebo energetické využití – s odpady naloží, když je nesmí uložit na skládky. Naopak, zavázali jsme se vydat vyhlášky, které jasně vymezí, které využitelné a recyklovatelné odpady a za jakých podmínek se nesmí skládkovat.

Tiskovou zprávu Hnutí Duha najdete na této webové stránce.

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí, vedoucí oddělení tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Mobil: +420 739 242 382
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz