Evropská komise schválila velký projekt OPŽP v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží

Evropská komise schválila velký projekt OPŽP v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží

Praha, 8. červenec 2014 - Evropská komise dne 3. 7. 2014 schválila v pořadí osmý takzvaný velký projekt (tj. projekt s celkovými náklady nad 50 mil. EUR) Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy“. V případě vyčerpání této částky se bude jednat o nejvyšší obdrženou dotaci na projekt OPŽP programového období 2007 až 2013.

„S velkým potěšením jsme obdrželi rozhodnutí vydané Evropskou komisí ze dne 3. července tr., kterým schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti pro velký projekt Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Projekt svou realizací bude mít nejen příznivý dopad na životní prostředí, ale zároveň významně přispěje k čerpání finančních prostředků OPŽP“, komentuje náměstek ministra pro fondy EU, ekonomiku a politiku životního prostředí Jan Kříž.

Celkové náklady projektu činí 79 283 186 EUR, tj. více než 2 mld. Kč. Vydaným rozhodnutím k projektu přislíbila Evropská komise poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti ve výši 53 064 302 EUR (cca 1,4 mld. Kč). Žadatel, státní podnik Palivový kombinát Ústí, který byl státem pověřen sanací staré ekologické zátěže, předložil žádost projektu v rámci 29. výzvy OPŽP pro oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží (prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží). Na posouzení projektu se podíleli mimo Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR rovněž experti iniciativy JASPERS.[1]

Projekt se zabývá realizací bezpečné relikvidace a sanace starých ekologických zátěží po průzkumu, těžbě a úpravě ropy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, v okresech Hodonín a Břeclav. Specifickým cílem projektu je ochrana zdrojů podzemní vody pro veřejný vodovod a ochrana ekosystémů (tj. lužních lesů) na okolním území Natura 2000.

V okrese Hodonín a Břeclav probíhala těžba ropy od 20. let 20. století až do konce 20. století. Těžba v řešeném území byla zakonzervována na bývalém dobývacím prostoru Hodonín z důvodu vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje Moravská Nová Ves (v roce 1990). Těžba na dobývacím prostoru Týnec probíhala nadále za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem – ložiska tedy zcela dotěžená nejsou, což má dopady projevující se zbytkovým tlakem v nedostatečně zlikvidovaných sondách. Ropné sondy tak představují transportní cestu mezi ropným ložiskem a nadložními geologickými vrstvami, kde se nachází zdroj podzemní vody, který je využíván pro pitné účely. Ropné sondy, ze kterých se po jejich nevhodné likvidaci uvolňuje kontaminace (ropných látek) do okolních zemin a podzemní vody, představují vysoké riziko pro jímací území Moravská Nová Ves, respektive CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“, ze kterého je zásobováno cca 40 000 obyvatel pitnou vodou (okresy Hodonín a částečně Břeclav).

Realizace výše uvedeného projektu významně přispěje k zlepšení životního prostředí v okrese Hodonín a Břeclav a zároveň dojde ke zlepšení podmínek pro život místních obyvatel, pro které kontaminované území představuje zdravotní riziko, jež bude po rekultivaci eliminováno. V průběhu rekultivace se předpokládá, že dojde k odčerpání cca 106 215 m3 kontaminovaných vod a odtěžení cca 22 100 m3 kontaminované zeminy. Zároveň projekt významně přispěje k plnění pravidla N+2 v rámci OPŽP.

_________

Poznámky:


[1]JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – je partnerství technické pomoci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), a bankovní skupinou Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), které pomáhá dvanácti členským státům (ČS) včetně ČR. Experti JASPERS pomáhají ČS s přípravou žádostí na velké projekty před jejich odesláním do EK. Přispívají tak k zvýšení kvality žádostí a tak usnadnění schválení žádosti na straně EK.


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 396 nebo 267 122 944
E-mail: tiskove@mzp.cz