Odstraňování odpadů po povodni a stanovisko MŽP k hrazení poplatku za skládkování povodňového odpadu

Při odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti se živelní pohromou se postupuje podle krizového zákona (č. 240/200 Sb.). Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále „zákon“) se používá podpůrně, je nutno zajistit ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Nakládání s odpady v území zasaženém povodní (shromažďování a odvoz odpadů) organizují orgány krizového řízení příslušného území. Určují a informují o místech, kam je možno odpady odkládat (kontejnery, mezideponie).

Odpovědnost za odstranění odpadů od občanů v důsledku povodně má místně příslušná obec. Pro evidenční účely je u odpadu uveden kód nakládání AN60. Obec je povinna plnit zákonné povinnosti původce odpadu, ale ve vztahu k § 45 zákona - povinnosti platit poplatek za ukládání odpadu na skládky není na ni pohlíženo v případě povodňového odpadu jako na původce. Vzhledem k výše uvedenému je obec osvobozena od platby poplatku za ukládání povodňového odpadu kategorie ostatní (O) i nebezpečné (N) na skládky.

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, zasažené povodní, jsou povinny platit poplatek za ukládání povodňového odpadu (kategorie O i N) na skládky.

! Netříděný odpad vzniklý při povodni je doporučeno přednostně zařazovat pod katalogové číslo odpadu 20 03 99 kategorie ostatní (O) ! (v ojedinělých případech kategorie O/N). Z důvodů předběžné opatrnosti má být s tímto odpadem kategorizovaným jako ostatní manipulováno jako s nebezpečným odpadem. Odpad je předáván k odstranění oprávněné osobě podle zákona o odpadech (odpadářské firmy) a je ukládán na skládce ostatních odpadů nebo spalován ve spalovně komunálních odpadů.

Povodňový odpad může být kontaminován ropnými nebo jinými nebezpečnými látkami, které se vyznačují škodlivostí na zdraví lidí a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí, také může být kontaminován patogenními mikroorganismy v důsledku přítoku nečištěných odpadních vod, potom je zařazen jako odpad kategorie nebezpečný.

V případě podezření na kontaminaci v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou učiněna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace, toto provádí stejně jako následné odstranění osoba oprávněná k nakládání s odpady dle zákona o odpadech (odpadářské firmy). Nebezpečný odpad je spalován ve spalovně nebezpečných odpadů nebo je ukládán na skládky nebezpečných odpadů.

Pokud je to možné je vhodné zajistit přiměřené třídění povodňových odpadů, alespoň částečnou separaci základních složek (kovy, dřevo, nebezpečný odpad např. chemikálie, barvy, oleje, elektroodpady, lednice atd.). Vytříděné odpady mohou být zařazeny pod patřičné druhy odpadů dle Katalogu odpadů a do kategorie dle jejich vlastností. Poté jsou odpady předávány k odstranění oprávněné osobě dle zákona o odpadech.

Povodňový odpad při manipulaci považujeme za potenciálně nebezpečný z hlediska infekčnosti a proto je nutno používat patřičné ochranné pomůcky, nejíst, nepít a nekouřit. Z tohoto důvodu by neměly být dočasné mezideponie odpadů umístěny v blízkosti bydlišť občanů, sportovišť atd. Ke snížení rizika je možno povodňové odpady prosypávat vápnem.

Uhynulá zvířata a potraviny živočišného původu je nutno odstranit v asanačním ústavu. Manipulaci s kadávery musí provádět odborné firmy, popřípadě armáda nebo hasiči. Svoz provádí sanační podniky nebo odborné firmy. Nakládání s těmito odpady je v působnosti veterinární správy.

V případě nálezu sudů nebo kontejnerů s podezřelým neznámým obsahem je nutno kontaktovat IZS.
Odbor odpadů MŽP ve spolupráci s ČIŽP