Zpráva o životním prostředí České republiky 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil vládě Zprávu o životním prostředí České republiky 2011. Zpráva obsahuje 36 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení.

Ve Zprávě jsou nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí v oblastech, kterými jsou ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, lesy, půda a krajina, průmysl a energetika, doprava, odpady a materiálové toky a financování ochrany životního prostředí.

Hlavní pozitivní zjištění Zprávy za rok 2011 jsou následující:

Pokračuje meziroční pokles snižování emisí okyselujících látek o 0,6 % (viz graf 1 přílohy), emisí prekurzorů ozonu o 2,7 %, emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 1,2 %. U všech uvedených skupin emisí se na poklesu nejvíce podílely NOx. Pozitivní vývoj emisní zátěže byl způsoben především poklesem emisí z dopravy a emisí ze stacionárních zdrojů, především z energetiky. V současnosti ČR splňuje platné národní emisní stropy.

Snížilo se celkové množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových (viz graf 2 a 3 přílohy). Zvýšil se podíl obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou ČOV, i počet ČOV se sekundárním a terciárním čištěním (viz graf 5 přílohy), což mělo za následek zvýšení podílu čištěných odpadních vod a následné snížení objemu vypouštěného znečištění, nejvýrazněji u anorganického dusíku. Celková jakost vody ve vodních tocích se dále zlepšuje (viz obr. 4 přílohy).

V rámci zemědělského půdního fondu došlo k největším změnám ve využití půdy v období 1990–2000, ve smyslu zvýšení podílu plochy trvalých travních porostů na úkor orné půdy, a to o 15 %. Tento trend pokračuje i v následující dekádě (viz graf 6 přílohy využití území).

Individualizace osobní dopravy se zastavila v důsledku ekonomické situace domácností a zlepšování rozsahu a kvality veřejné dopravy. Na meziročním nárůstu přepravních výkonů železnice v osobní dopravě o 1,8 % se nejvíce podílel vzestup železniční dopravy v rámci integrovaných systémů ve velkých městech (viz graf 7 přílohy).

Mezi roky 2003 a 2011 došlo k významnému poklesu celkové produkce odpadů, a to o 15 %. Zvyšuje se podíl materiálově využitých komunálních odpadů z celkové produkce odpadů, oproti roku 2010 o 6 %. Meziročně došlo také ke snížení podílu komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním (viz graf 8, 9 a 10 přílohy). ČR patřila v roce 2010 společně s Polskem, Estonskem a Lotyšskem mezi země s nejnižší produkcí komunálního odpadu.

Příloha k tiskové zprávě

Zpráva o životním prostředí ČR 2011


Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz