Smogový regulační systém omezí množství škodlivin v ovzduší

Cílem smogového regulačního systému, který je součástí nového zákona o ochraně ovzduší, je především zabránit dalšímu nárůstu znečištění v době smogových situací.

Přijetím nového zákona o ochraně ovzduší byla zrušena tzv. smogová vyhláška. Smogový regulační systém však bude i nadále fungovat podle nového zákona o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti 1. září.

V novém zákoně jsou uvedena základní ustanovení, která se týkají vyhlašování smogových situací a regulací, dále informativních a varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky.

Nová vyhláška určuje, jak posuzovat a vyhodnocovat úrovně znečištění a informovat veřejnost. Český hydrometeorologický ústav bude i nadále sledovat znečištění kvůli vyhlašování smogové situace. Stejně jako dosud provozovatelé médií zveřejňují informace o zvýšených úrovních znečištění ovzduší. Obce mohou pro případy vzniku smogové situace zpracovat regulační řád, který může omezit provoz silničních motorových vozidel.

Stacionárním zdrojům, které se významně podílejí na překročení úrovně znečištění v určité lokalitě, jsou stanoveny zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty. Krajské úřady mají podle zákona o ochraně ovzduší povinnost informovat bez zbytečného odkladu Ministerstvo životního prostředí o aktuálním výčtu těchto zdrojů.

Zákon o ochraně ovzduší předpokládá, že provozovatelé zdrojů, jejichž regulační řád není v souladu s požadavky nové legislativy, musí v tomto ohledu požádat o změnu povolení nebo vydání nového povolení do 1. září 2014. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů.

Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
ředitel Odboru tiskového a marketingu a tiskový mluvčí MŽP
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz