Ministerstvo životního prostředí neprodloužilo svou účast v programu EMAS

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo neobnovit svou účast v programu EMAS. Úřad k tomuto kroku vedla snaha o hledání úspor a redukci agend. Samotný systém ale pokračuje, společnosti se do něj mohou stále zapojovat a ministerstvo ho i nadále aktivně podporuje.

Systém EMAS je primárně zaměřen na podniky, jejichž činnost může být potenciálním rizikem pro životní prostředí. Ministerstvo je přitom administrativní institucí, jejíž provoz životní prostředí zatěžuje ve velmi malé míře, avšak od počátku své existence se snaží o co nejšetrnější provoz, úspory, zkvalitnění řídících procesů a citlivý přístup k životnímu prostředí.

V případě Ministerstva životního prostředí tedy zavedení systému EMAS představovalo pouze formální úpravu již realizovaných opatření (např. snižování objemu použitého papíru, nižší spotřeba energie atd.). Neprodloužením certifikace se teď pouze zredukuje administrativa spojená s vedením programu. Samotná opatření zůstávají v platnosti a úřad pokračuje v uplatňování principů environmentálního řízení.


Co je systém EMAS?

Program systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) představuje jeden ze způsobů, kterým může organizace přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení (EMS). Ten lze definovat jako součást celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích každodenních činností. (Zavedení systému se dotýká organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení politiky životního prostředí apod.).

Pravidla EMAS jsou dána Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS).

Systémy EMS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.

Pro zavedení EMAS neexistuje žádná standardní metodika. Celý proces závisí na mnoha faktorech, jako je velikost, oblast činnosti, výrobky či služby, ale i celková úroveň řízení organizace. EMAS je systémem, který vyžaduje neustálé zlepšování (je to i jedna z podmínek nařízení), proto není možné systém pouze zavést a dále ho nerozvíjet. EMAS vyžaduje identifikaci, vyhodnocování a úpravu environmentálních aspektů, jejichž svědomité řízení vede k neustálému snižování vlivu činností organizace na životní prostředí. Získáním registrace v programu EMAS práce nekončí – právě naopak.


Kontakt pro více informací:

Matyáš Vitík

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP

Mobil: 606 111 060

Email: matyas.vitik@mzp.cz