Prohlášení ministra životního prostředí Pavla Drobila k situaci ve SFŽP

Dnes jsem byl seznámen s tím, že ve Státním fondu životního prostředí pravděpodobně zuří personální válka. Projevuje se tím, že členové vrcholového vedení fondu včetně mého poradce, pověřeného dohledem nad přípravným procesem transformace fondu na Zelenou banku, ztratili naprosto schopnost elementární komunikace. Situace eskalovala do té podoby, že na sebe navzájem podávají trestní oznámení, nahrávají se skrytými mikrofony. V rámci této války pořizují dokonce nahrávky skrytými mikrofony z jednání se mnou a snaží se takto pořízené záznamy využít ve svůj prospěch. Navíc místo toho, aby tento problém řešili se mnou jako se svým nadřízeným, předávají takto pořízené nahrávky sdělovacím prostředkům, což do budoucna komplikuje tyto věci objektivně vyšetřit.

Na tuto situaci nemohu nereagovat, a proto vás chci seznámit s opatřeními, která jsem přijal, abych situaci na SFŽP stabilizoval, a to podle principu „padni komu padni“.

1. Dnes jsem odvolal z funkce ředitele SFŽP Libora Michálka a zároveň jsem uložil náměstkovi ředitele SFŽP Dušanu Fibingerovi, aby nastoupil na dovolenou.

2. Pověřil jsem řízením fondu Radku Bučilovou, ředitelku odboru Evropských fondů MŽP, která je mimo jiné bývalou ředitelkou SFŽP.

3. S okamžitou platností jsem ukončil poradenskou smlouvu s Martinem Knetigem.

4. Pověřené ředitelce Bučilové jsem uložil do týdne vypracovat situační zprávu o situaci na SFŽP, se kterou vás poté seznámím. Zároveň jsem jí uložil učinit všechny kroky k urychlenému zadání forenzního auditu SFŽP.

5. Nařídil jsem kontrolu všech výběrových řízení a kontrolu nakládání s disponibilními finančními prostředky SFŽP.

6. A vzhledem k podaným trestním oznámením jsem uložil všem zaměstnancům SFŽP poskytnout orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP