Ministr Drobil se setkal s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou

Ministr životního prostředí se dnes také sešel s předsedkyní Českého statistického úřadu Ivou Ritschelovou. Obsahem setkání byla témata jako Rada vlády pro udržitelný rozvoj, problematika sjednocení statistiky odpadového hospodářství v ČR, nebo Vědecká rada ministra životního prostředí.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla zřízena jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Předsedou Rady je předseda vlády, výkonným místopředsedou ministr životního prostředí, místopředsedy poté z titulu svých funkcí ministr průmyslu a obchodu a ministr práce a sociálních věcí. Činnost Rady se zaměřuje především na zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR a její aktualizaci, zpracování situačních zpráv, včetně vyhodnoceného souboru indikátorů udržitelného rozvoje a metodickou koordinaci důležitých koncepčních dokumentů.

Sjednocení statistiky odpadového hospodářství v ČR považuje MŽP za důležité zejména z pohledu snižování administrativní zátěže a již několik let se spolu s ČSÚ pokouší najít vhodné řešení. Ačkoli sledování produkce a nakládání s odpady vychází z jedné evidence dle zákona o odpadech, jsou v současné době vyplňovány dva formuláře pro dvojí zjišťování (výkaz ČSÚ dle platné vyhlášky ČSÚ pro evropské výkaznictví a hlášení MŽP podle zákona o odpadech, jehož výstupy jsou důležitým nástrojem zejména pro kontrolní, hodnotící, strategické a reportingové činnosti v oblasti odpadového hospodářství). Problematikou se aktuálně zabývá ustavená pracovní skupina k řešení statistiky odpadů na úrovni zpracovatelů dat (ČSÚ a MŽP) a uživatelů dat (MPO a MZe) s cílem dosažení jednotného konsolidovaného vykazování dat.

Vědecká rada ministra životního prostředí se podílí na tvorbě strategických dokumentů zaměřujících se zejména na problematiku výzkumu a vývoje v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Dále navrhuje a doporučuje priority pro přípravu programu aplikovaného výzkumu a vývoje včetně jeho aktualizace, a také doporučuje základní nastavení oblastí veřejného environmentálního výzkumu a odpovídající finanční podporu pro jednotlivé oblasti výzkumu a vývoje nebo výzkumné záměry.

Petr Kučera, tiskové oddělení MŽP