Je znám historicky první držitel Ceny české krajiny 2010

V pondělí 15. listopadu 2010 byla v Senátu slavnostně předána historicky první Cena české krajiny 2010. Cenu získal Pozemkový úřad Prostějov za projekt Regionální územní systém ekologické stability v katastrálním území Čehovice. Ocenění předal náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Tomáš Tesař. Cena byla udělena při příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků celostátních soutěží Zelená stuha ČR a Oranžová stuha ČR 2010, které navazují na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Cena české krajiny je národní soutěž k nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu (Council of Europe Landscape Award). Cena české krajiny, stejně jako Cena Rady Evropy pro krajinu, je čestným vyznamenáním, které oceňuje politiku nebo opatření, provedená místními nebo regionálními orgány a jejich seskupeními nebo nevládními organizacemi, jež přispívají k udržitelné ochraně, správě a plánování krajiny. Udílení Ceny Rady Evropy pro krajinu přímo navazuje na Evropskou úmluvu o krajině, ke které se Česká republika v roce 2002 připojila a kterou následně ratifikovala.

Soutěž vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přihlášené projekty posoudila pětičlenná odborná porota z hlediska čtyř základních kritérií, kterými jsou udržitelný územní rozvoj, příkladná hodnota, zapojení veřejnosti a zvyšování obecného povědomí.

„Smyslem soutěže, resp. tohoto ocenění, je přispět k vytváření obecného povědomí o hodnotách krajiny pro každodenní život člověka a naznačit nutnost ochrany krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví a přijetí odpovědnosti za její udržitelné užívání,“ uvedl náměstek ministra Tomáš Tesař.

Do soutěže je možné přihlásit konkrétní realizované projekty zaměřené na ochranu, tvorbu a správu krajiny nebo na vzdělávání odborníků, úředníků i veřejnosti v oblasti správy, plánování a užívání krajiny. Projekt přihlášený do soutěže musí být dokončený a zpřístupněný veřejnosti po dobu nejméně tří let před podáním přihlášky do soutěže.

Vítězný projekt - Regionální územní systém ekologické stability v katastrálním území Čehovice

Projekt představuje nový rozměr pozemkových úprav, který nespočívá pouze v zajištění přístupu na pozemky jednotlivých vlastníků nebo zvýšení efektivity v obdělávání, ale také podstatnou měrou zvyšuje péči o obnovu nebo zachování ekologické stability krajiny a ochrany krajinných zdrojů před poškozováním velkovýrobními zemědělskými technologiemi. Projekt byl oceněn také jako příkladný vzor pro nový směr pozemkových úprav, což prokazuje i svým druhotným užíváním jako studijní objekt pro odborníky v této oblasti. Slouží současně jako studijní objekt pro výuku vysokoškolských studentů

Návrh a vlastní realizace regionálního územního systému ekologické stability v katastrálním území Čehovice je jedním z pozoruhodných počinů Pozemkového úřadu v Prostějově směřujícím k naplnění jednoho ze základních cílů komplexních pozemkových úprav. Tím je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje venkova, celkové zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability, ochrana a tvorba krajinného rázu.

Projekt realizovaný na ploše 23 ha je součástí celkového řešení území o rozloze 650 ha. Stavba byla provedena na plochách antropicky přeměněného území s minimem dochovaných přírodních nebo přírodě blízkých stanovišť v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině s takovým vodním režimem, který byl pro zemědělskou produkci nepříznivý. Zřízení regionálního biocentra a části regionálního biokoridoru zahrnovalo úpravu toku Vřesůvky a doplnění kvalitním břehovým vegetačním doprovodem, tvorbu ochranného infiltračního pásu na pravém břehu toku Vřesůvka, nahrazení porostu nevhodného druhového složení (javor jasanolistý) autochtonními dřevinami, založení litorálního porostu závlahové nádrže, řešení levého břehu toku ovlivněného splachy z dlouhých svahů polí a dočasným až trvalým podmáčením. Při realizaci bylo vysazeno celkem 35 000 kusů dřevin v sortimentu 28 druhů, včetně 27 500 lesních sazenic stromů, 1 905 sazenic odrostků stromů a 5 635 keřů.[1]

Více informací o ocenění na www.cenakrajiny.cz

[1]Porota dále ocenila iniciativu projektu Realizace krajinotvorných a agroenvironmentálních opatření na půdě v k. ú. Šardice, Nenkovice, Želetice a Násedlovice jako aktivní příspěvek zemědělského subjektu, který respektuje společenský požadavek ochrany krajiny a který dalším uživatelům krajiny a na projektu spolupracujícím dává nový směr v jejich činnosti.

Obdobně porota jmenovitě vyzdvihla projekt Krajina za školou, především za naučně vzdělávací funkci projektu, který je zaměřen na mladší generaci, které v procesu práce na projektu učí vztahu ke krajině, poznávání jejího společenského historického vývoje.

Cílem dalšího přihlášeného projektu Zaostřeno na hypermarkety bylo umožnit veřejnosti a občanským iniciativám plnohodnotné zapojení do rozhodovacích procesů týkajících se ochrany životního prostředí v souvislosti s projekty na výstavbu velkých nákupních center a seznámit veřejnost s negativními dopady (vzrůst dopravního zatížení, vylidňování městských center, likvidace malých obchodníků, zvyšování nezaměstnanosti atd.).

Petr Kučera, tiskové oddělení MŽP