Zástupci Ministerstva životního prostředí a ČEZ podepsali společné prohlášení o snižování zátěže životního prostředí z uhelných elektráren

Ministr životního prostředí Pavel Drobil a generální ředitel ČEZ Martin Roman minulý týden podepsali Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu vedoucí ke snižování zátěže životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyjednalo v rámci Prohlášení o strategické součinnosti, které není nijak časově omezeno, významné snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, oxidu siřičitého do roku 2020 na hodnoty nižší, než přikazuje jak stávající tak i připravovaná legislativa. Stejně tak dojde k významnému snížení vypouštění oxidu uhličitého. Toto snížení bude dosaženo přímo na elektrárnách provozovaných ČEZ na území České republiky.

Dalším významným bodem dokumentu je závazek ČEZ zajistit výsadbu nelesní trvalé zeleně v obcích, a to formou parkové nebo liniové výsadby, která mimo jiné zmírňuje a do jisté míry i odstraňuje nepříznivé účinky emisí a plní též funkci krajinotvornou. Závazek představuje vysázení minimálně 200 tisíc kusů stromů.

Prohlášení dále definuje spolupráci MŽP a ČEZ v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty k udržitelnému rozvoji. Dokument rovněž postihuje spolupráci obou subjektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, stejně tak spolupráci při tvorbě velmi důležité strategie spoluspalování biomasy.

Dle Prohlášení bude ČEZ pravidelně informovat Ministerstvo životního prostředí o skladbě portfolia elektráren, o předpokládaném plnění emisních stropů na daný kalendářní rok a o zásadních změnách ve vnějších podmínkách při provozování elektráren včetně jejich dopadů na plnění prohlášení.

Tyto informace bude moci Ministerstvo životního prostředí využít v následující dekádě k nastavení vhodného mixu legislativních nástrojů ochrany životního prostředí, který povede ke splnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany ovzduší, ochrany klimatu a integrované prevence a který současně přispěje k předvídatelnému investičnímu prostředí v energetickém sektoru.

Velkým úspěchem MŽP je dohoda s ČEZ v oblasti spolupráce při ekologické likvidaci lagun v rámci projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO“, kde ministerstvo přesvědčilo ČEZ, aby hledal technické řešení pro environmentálně šetrné řešení tohoto problému prostřednictvím svých energetických zdrojů.

Petr Kučera, tiskové oddělení MŽP