Kontrola přepravy odpadů přes hranice nezjistila žádné závažné porušení zákona

Kontrola přepravy odpadů přes hranice nezjistila žádné závažné porušení zákona

Praha, 1. září 2014 – Společná kontrolní akce pracovníků MŽP, ČIŽP, celní správy a dopravní i cizinecké policie proběhla koncem srpna na bývalém česko-slovenském hraničním přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma. Kontroloři se zaměřili na přepravu odpadů, které se do ČR vozí k dalšímu využití, nebo přes republiku putují do jiných států. Kontrola, která na české i slovenské straně probíhá pravidelně několikrát do roka, nezjistila až na několik administrativních nedostatků žádné závažné pochybení.

„Kontrolní akce se zaměřila na přepravu odpadů, které se do České republiky dopravují k dalšímu využití do zpracovatelských zařízení, nebo se přes naše území převážejí ke zpracování v jiných státech. Smyslem těchto pravidelných kontrol, které spolu s kolegy z příslušných orgánů ze sousedních států pořádáme pravidelně několikrát do roka, je prověřit, zda se při přepravě odpadů dodržují evropské i české právní předpisy,“ prozrazuje náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Celodenní kontrolní akce zaměřená na převoz odpadů proběhla tentokrát ve spolupráci s partnerskými kontrolními orgány Slovenska a z pohledu MŽP neukázala až na několik administrativních nedostatků žádné závažné porušení zákona. Kontrolou prošlo přes 200 kamionů. U 36 vozidel provedli pracovníci ČIŽP, celní správy a dopravní i cizinecké policie prohlídku podrobnou. Kontroloři zaznamenali tři případy přeshraniční přepravy odpadů. Všechny byly deklarovány jako přepravy v režimu tzv. zeleného seznamu, které nepodléhají souhlasu českého ani slovenského ministerstva

Inspektoři ČIŽP prověřili, zda přepravované odpady odpovídají předloženým dokladům, a zkontrolovali oprávněnost českých příjemců dovážené odpady využívat. Nedostatky objevili ve vyplnění doprovodného formuláře s povinnými informacemi o zásilce odpadů – a to u všech tří kontrolovaných nákladních aut. U jednoho z nich chybělo i povinné označení, které podle zákona musejí mít vozidla převážející odpad. Jednalo se ale jen o administrativní nedostatky, takže řidiči byli na místě poučeni o správném vyplnění doprovodného dokladu. Zjištěné nedostatky pak budou dále řešeny s odesílateli zásilek. Závažné porušení předpisů ale kontroloři nezjistili.

„Tyto pravidelné kontroly slouží jako prevence proti nedovolené přepravě odpadů a MŽP se jich účastní už od vstupu do Evropské unie v roce 2004, v posledních letech také v rámci mezinárodního projektu sítě IMPEL [1] Prosazovací akce III [2],“ dodává náměstkyně Berenika Peštová.


________

Poznámky:


[1] European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) vznikl v roce 1992 jako neformální síť evropských regulátorů a institucí a je zaměřený na implementaci a prosazování práva životního prostředí. Tato síť se zavázala přispívat k efektivní aplikaci environmentální legislativy EU skrze budování kapacit, zvýšení povědomí, sdílení dobré praxe, poskytováním příruček a nástrojů, prosazování spolupráce za poskytování zpětné vazby zákonodárcům a regulátorům o praktičnosti a prosaditelnosti environmentální legislativy.

[2] Projektu “Prosazovací akce III” se účastní 25 zemí, v rámci vykonávaných kontrol se v něm zjišťuje porušení evropské legislativy při přeshraniční přepravě odpadů.

Kontakt pro více informací:
Jana Taušová
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz