Německo

Se Spolkovou republikou Německo sdílí ČR nejdelší společné státní hranice v délce 811 km, z toho 290 km je tvořeno vodními toky. Státní hranice jsou z hlediska spolupráce rozděleny na bavorský a saský hraniční úsek. V saském hraničním úseku, který je dlouhý 454 km, odtéká převážná část hraničních vodních toků z České republiky na území Spolkové republiky Německo. Většina těchto vod odtéká do Labe a následně do Severního moře. Bavorský hraniční úsek je dlouhý 357 km a je na mnoha místech protínán rozvodnicí mezi Labem a Dunajem. Na německé území odtéká zhruba polovina hraničních vodních toků.

Spolupráce na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství se Spolkovou republikou Německo probíhá na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (PDF, 144 kB ). Smlouva byla podepsána dne 12. prosince 1995 a vstoupila v platnost dne 25. října 1997. Tato dvoustranná spolupráce probíhá prostřednictvím Česko-německé komise pro hraniční vody ustavené na základě Smlouvy.

Na 1. zasedání Komise, které proběhlo ve dnech 22. až 23. března 1999 v Praze, byl schválen Jednací řád Komise a byly ustaveny Stálé výbory pro bavorský hraniční úsek a pro saský hraniční úsek. Členy české delegace Komise jsou zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Seznam aktuálně řešených projektů na hraničních vodách s Německem je k dispozici zde.

Stálý výbor Bavorsko

Stálý výbor Bavorsko projednává otázky související s udržováním a úpravou hraničních vodních toků, s odstraňováním povodňových škod, s ochranou a údržbou vodních zdrojů pro zásobování obcí v blízkosti hranic pitnou vodou, s odběry povrchových a podzemních vod, s ochranou před povodněmi, se zajišťováním a vzájemným předáváním hydrometeorologických údajů a s ochranou perlorodky říční a velevruba tupého na hraničních vodních tocích. V rámci ochrany a zlepšování jakosti hraničních vod jsou projednávány vodohospodářské otázky související s vypouštěním odpadních vod z obcí a usedlostí, které ovlivňují jakost hraničních vod a výsledky sledování jakosti hraničních vod prováděné laboratořemi na obou stranách. V rámci Stálého výboru Bavorsko je pravidelně aktualizován varovný systém pro předávání hlášení o případech havarijního znečištění hraničních vod v bavorském úseku státních hranic.

Stálý výbor Sasko

Stálý výbor Sasko projednává otázky související s přeshraničními ochrannými pásmy vodních zdrojů, se stanovením minimálních zůstatkových průtoků v hraničních vodních tocích, s odběry povrchových a podzemních vod a s využíváním vodní energie, s udržováním a úpravou hraničních vodních toků a s ochranou před povodněmi. V oblasti hydrologie se projednávají výsledky měření průtoků v hraničních vodách a činnost hlásné služby při normálních a extrémních hydrologických situacích. V rámci ochrany a zlepšování jakosti hraničních vod jsou projednávány otázky vypouštění odpadních vod a ochrana vod jako součásti ekosystému. Pravidelně je aktualizován a testován varovný systém pro předávání hlášení o případech havarijního znečištění hraničních vod v saském úseku státních hranic.

Proběhlá zasedání
  • Ve dnech 14. - 16. září 2020 se v Rožnově pod Radhoštěm konalo 22. zasedání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody a byl vyhotoven Zápis.
    22. zasedání Stálého výboru Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční vody se z důvodu pandemie nekonalo, provizorní Zápis byl projednán a podepsán v písemném řízení.
    Protokol o 22. zasedání (PDF, 235 kB)
    Aktualizovaný zápis z 22. zasedání (PDF, 385 kB)
    Zápis z 22. zasedání (PDF, 316 kB)
  • Ve dnech 10. - 11. října 2019 se v Oberwiesenthalu konalo 22. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“). Výsledkem zasedání Komise bylo vypracování oboustranně přijatelných závěrů k jednotlivým bodům, jak jsou uvedeny v Protokolu, který byl podepsán za českou stranu zástupkyní zmocněnce a vedoucího delegace České republiky pro hraniční vody se Spolkovou republikou Německo a za německou stranu zmocněnkyní a vedoucí delegace Spolkové republiky Německo pro hraniční vody s Českou republikou.