Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Základním evropským předpisem v oblasti stavebnictví je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (nařízení CPR - Construction Products Regulation), v platném znění. Účelem nařízení CPR je zajistit sjednocení základních požadavků, kladených ve veřejném zájmu na stavební výrobky, a zajistit volný pohyb těchto výrobků v rámci Evropské unie i na území států Evropského hospodářského prostoru. Nařízení CPR nabylo plné účinnosti 1. 7. 2013. Od tohoto data bylo zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (směrnice CPD). Podle přechodných ustanovení stavební výrobky uvedené na trh v EU před 1. 7. 2013 podle směrnice CPD nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. se považují za výrobky, které jsou v souladu s nařízením CPR. Na základě přílohy IV nařízení CPR jsou stavební výrobky rozděleny do 35 skupin.

Za stavební výrobky jsou v našem případě považovány výrobky vyrobené pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do staveb.

Výrobce musí povinně vydat prohlášení o vlastnostech a označit výrobek označením CE v případě, že pro stavební výrobek existují harmonizované normy. (Harmonizované normy pro stavební výrobky, které byly zveřejněny v Úředním věstníku EU před 1. 7. 2013 k CPD, jsou považovány za normy harmonizované s CPR). Databáze harmonizovaných norem včetně skupin výrobků je pravidelně měsíčně aktualizována na Informačním portálu ÚNMZ.

Podle nařízení CPR musí být u stavebních výrobků od 1. 7. 2013 uvedeny v prohlášení o vlastnostech také informace o nebezpečných látkách a informace týkající poskytování informací v dodavatelském řetězci podle článku 31 a článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), v platném znění.