Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů pro zvládání povodňových rizik a návrhům národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí

Publikováno: 17.08.2021

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje, které pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady.

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, které pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,

Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy, Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plánu dílčího povodí Horní Odry, Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plánu dílčího povodí Dyje, Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

Stáhněte si...