Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Obsahem předkládané novely vodního zákona je změna stávajícího systému správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Úřad vlády