NPŽP - výzva 1/2020: národní síť EVVO

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje a dále podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je zajištění realizace denních i pobytových EVP pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Oprávnění příjemci:

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.

Alokace: 15 mil. Kč

Výše podpory:

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jednoho žadatele (organizaci) činí 1 mil. Kč.

Příjem žádostí:

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2020 od 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Jak podat žádost:

Žádosti se podávají elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
Přílohy:

Výzvu administruje Státní fond životního prostředí ČR – informace k výzvě naleznete rovněž zde.