Národní program Životní prostředí - Výzva č. 10/2016

Výzva č. 0/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.

Podporovanými aktivitami výzvy jsou:
  • zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);
  • zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.);
  • doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
  • pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
  • přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků.
Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek státu.
Alokace: 40 mil. Kč.
Výše podpory:
- pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je maximálně 2 000 000 Kč,
- pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je maximálně 250 000 Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celkově poskytnutá podpora v rámci této Výzvy připadající na jednoho žadatele nesmí přesáhnout 2 mil. Kč v případě obcí do 500 obyvatel (včetně), respektive 250 tisíc u obcí nad 500 obyvatel.

Stáhněte si...