Národní program Životní prostředí - Výzva č. 10/2017

Výzva č. 10/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
"Motivační soutěže a ocenění a tematicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, zlepšování přístupu k informacím o životním prostředí"

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjemcem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

Projekty se tematicky musí zaměřovat na jednu z následujících oblastí:
 • Změna klimatu – popularizace adaptací na změnu klimatu a mitigačních opatření, včetně ochrany vod, tj. úspory a hospodaření s vodou a zamezení suchu.
  Podporovány budou zejména osvětové aktivity zaměřené na mitigační opatření, tedy opatření eliminující emise skleníkových plynů (zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor či produkce potravin). Dále pak osvětové aktivity zaměřené na zavádění adaptačních opatření v krajině i v zastavěném území (zejména v souvislosti s protipovodňovými opatřeními a přípravou na suchá a horká období, zachytáváním a využíváním dešťové vody, nočním chlazením a denním stíněním, budováním zelené infrastruktury v obcích apod.)
 • Biodiverzita – popularizace přírodního dědictví.
  Podporovány budou zejména osvětové aktivity podporující spolupráci s aktéry ochrany přírody a aktivity popularizující přírodní bohatství ČR a zároveň potřebu ochrany vzácných druhů a společenstev, ale i potřebu ochrany biodiverzity a samovolných přírodních procesů. Vítané jsou aktivity podporující přímý kontakt cílových skupin s přírodou.
 • Odpady – popularizace prevence vzniku odpadů.
  Podporovány budou zejména osvětové aktivity zaměřené na různé formy předcházení vzniku odpadu včetně předcházení plýtvání potravinami, popř. na re-use metody na různých úrovních (obecní, firemní, osobní) a na popularizaci environmentálního a regionálního, popř. místního značení výrobků a služeb včetně popularizace místní šetrné spotřeby potravin apod.
 • Ovzduší – popularizace ochrany kvality ovzduší a prevence jeho znečišťování.
  Podporovány budou zejména osvětové aktivity přispívající k eliminaci emisí znečišťujících látek do ovzduší (zejména u lokálních topenišť, osvětou veřejnosti jak správně topit) a vysvětlující vlivy různých kategorií zdrojů na kvalitu ovzduší, zdraví lidí a ekosystémy.

Alokace: 20 mil. Kč.

Žádosti je možné podat v období od 19. 8. 2017 do 30. 10. 2017.

Stáhněte si...