Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám a je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí. Program je určen zejména pro města a menší obce a je rozdělen do sedmi prioritních oblastí.

Z hlediska sucha je zásadní prioritní oblast 1: Voda, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dalšími cíli jsou podpora zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob. Problematika sucha je reflektována v podoblastech:

1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

Cílem je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zvýšit využití srážkových vod jako vody užitkové. Obecným cílem je zvýšit efektivitu hospodaření s vodami a ochranu životního prostředí z hlediska vodního hospodářství obce, areálu či budovy.

Podpora je určena na využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení.

1.6 Zdroje vody

Cílem je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Podpora se poskytuje na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Veškeré informace pro žadatele a aktuálně otevřené výzvy najdete zde.