Národní program Životní prostředí - Výzva č. 15/2017

Výzva č. 15/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Podpora obcí v národních parcích“

Cílem této Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované na území národních parků:

 • 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
 • 5. 5. B Snížení světelného znečištění
 • 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
 • 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky
 • 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
 • 5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Oprávnění příjemci:
5. 5. A až D:
 • Správy národních parků a
 • subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku ČR:
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
  • obecně prospěšné společnosti;
  • spolky;
  • nadace a nadační fondy;
  • školy a školská zařízení;
  • svazky obcí; z nichž alespoň 1 obec splňuje výše uvedenou podmínku.
5. 5. E:
 • Správy národních parků.
5. 5. F:
 • Subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci podporované aktivity 5. 5. A – E,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Alokace: 100 mil. Kč
5. 5. A: 15 mil. Kč
5. 5. B: 15 mil. Kč
5. 5. C: 5 mil. Kč
5. 5. D: 11 mil. Kč
5. 5. E: 4 mil. Kč
5. 5. F: 50 mil. Kč

Výše podpory:
5. 5. A až F: 85% z celkových způsobilých výdajů
5. 5. F: PO 1 OPŽP 5%, ostatní PO OPŽP 3%
5. 5. A: 100 tis. - 1 mil. Kč
5. 5. B: 100 tis. - 2 mil. Kč
5. 5. C: 10 tis. - 500 tis. Kč
5. 5. D: 50 tis. - 1 mil. Kč
5. 5. E: 100 tis. - 1 mil. Kč
5. 5. F: dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Příjem žádostí: od 1. 9. 2017
5. 5. A do 31. 1. 2018;
5. 5. B až E do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 1. 2018;
5. 5. F do vyčerpání alokace, nejdéle však do 21. 12. 2018.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní, s výjimkou podporované aktivity 5. 5. A, v rámci které je Výzva koncipována jako soutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: