Národní program snižování emisí

Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší „Národní program snižování emisí České republiky“ (NPSE) je zpracován na základě § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dokument byl schválen dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 978.
V NPSE je provedena analýza stavu a vývoje ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, mezinárodní závazky ČR a jejich dodržování. NPSE stanovuje postupy a opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Pracuje s různými scénáři budoucího vývoje a v návrhové části stanovuje k roku 2020 maximální množství emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku a jemných prachových částic PM2.5, i emisní stropy pro jednotlivé sektory hospodářství. Těchto hodnot emisí má být dosaženo pomocí 23 prioritních opatření na národní úrovni ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší, která jsou uložena k plnění jednotlivým ústředním orgánům státní správy, a která jsou podrobně popsána v kartách opatření v příloze NPSE. Z těchto opatření je 15 směřováno do sektoru dopravy, 3 do průmyslu, 2 do zemědělství a 3 do sektoru domácností. Realizací opatření má být splněn i cíl NPSE, kterým je co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví, a to zejména vlivem expozice suspendovanými částicemi PM10 a PM2.5 a přízemního ozónu, dále snížení negativního vlivu znečištěného ovzduší na ekosystémy a vegetaci (acidifikace, eutrofizace, vliv přízemního ozónu) a na materiály, i k dodržení národních závazků snížení emisí a plnění platných imisních limitů.

Stáhněte si...

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo návrh analytické části Národního programu snižování emisí ČR a připravuje aktualizaci návrhové části tohoto dokumentu, zejména doplnění dodatečných opatření ke snížení emisí znečišťujících látek. Veřejnost se může zapojit do procesu aktualizace Národního programu snižování emisí ČR již v této fázi jeho přípravy a zasílat ministerstvu návrhy a podněty k doplnění návrhové části dokumentu.

Veškeré náměty a návrhy přijímá MŽP ve formě níže přiložené tabulky na emailové adrese npse@mzp.cz. Osobní data, která Ministerstvo životního prostředí v průběhu konzultace s veřejností získá (obvykle jméno, příjmení, emailová adresa), budou použita pouze pro účely zpracování aktualizace Národního programu snižování emisí ČR (pro případný zpětný kontakt) a budou uchována pouze do doby schválení aktualizovaného dokumentu vládou ČR.

Stáhněte si...

Upozornění na chybné údaje v dokumentu

  • V tabulce 27 „Národní emisní projekce pro období do roku 2030 v kt/rok“ jsou uvedeny chybné údaje pro NH3. Správné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 28 „Hodnocení dosažitelnosti závazků snížení emisí k roku 2020 až 2030 (scénář WM2018)“.
  • V tabulce 29 „Projekce emisí NOx jednotlivých skupin zdrojů“ jsou uvedeny chybné údaje pro sektor „1A1a – Veřejná energetika a výroba tepla“ pro roky 2025 a 2030. V souvislosti s tím jsou nesprávné i celkové součty emisí NOx z jednotlivých skupin zdrojů pro tyto roky. Správné hodnoty z emisní projekce pro uvedený sektor jsou 31,49 kt NOx pro rok 2025 a 30,95 kt NOx pro rok 2030. Správné hodnoty pro celkové projektované součty emisí NOx z jednotlivých skupin zdrojů pak jsou 128,67 kt, resp. 106,41 kt.

Za pochybení se Ministerstvo životního prostředí omlouvá.