Národní a mezinárodní legislativa

Dne 1. ledna 2010 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a nahradilo stávající právní dokument Evropské unie, nařízení (ES) 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

V platnosti je také doplňující národní právní úprava, zajišťovaná zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a vyhláškou č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Oba předpisy vstoupily v platnost dne 1. září 2012 a nahradily původní právní předpisy (zákon č. 86/2002 Sb. a vyhláška č. 279/2009 Sb.).
Dne 1. 4. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 89/2017 Sb., který mění zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Tyto národní právní nástroje pokrývají oblasti vymezené výše citovaným nařízením ES pro povinnou právní úpravu ze strany členských zemí.

Všechny tři jmenované legislativní nástroje slouží k implementaci požadavků Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Na fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny se sice vztahuje Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, nicméně se používají především v oboru chladírenství, v klimatizačních zařízeních, tepelných čerpadlech a systémech požární ochrany. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o některých fluorovaných skleníkových plynech stanovuje základní požadavky tvořící systém předcházení emisím fluorovaných skleníkových plynů. K tomuto nařízení byla vydaná série prováděcích nařízení Evropské komise.