Národní a mezinárodní legislativa

Fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu se týká legislativa na národní úrovni, evropské předpisy a mezinárodní úmluvy.

Legislativa ČR:

Zákon a vyhláška pokrývají oblasti vymezené evropskými nařízeními (viz dále) pro povinnou právní úpravu ze strany členských zemí při nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny a s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (tzv. regulované látky).

Evropské předpisy:

Na evropské úrovni jsou legislativně řešeny fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu v rámci samostatných nařízení.

Další informace naleznete v sekci Fluorované skleníkové plyny.

Další informace naleznete v sekci Regulované látky.

Mezinárodní právní rámec:
  • Montrealský protokol a Vídeňská úmluva
    V dokumentu je ke stažení Vídeňská úmluva a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu včetně všech dodatků, základní informace a odkaz na webové stránky sekretariátu.
  • Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
    Na fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny a používané zejména v oboru chladírenství, v klimatizačních zařízeních, tepelných čerpadlech a systémech požární ochrany se vztahuje Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, nicméně se používají především.