2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

Projekt 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která je resortní organizací Ministerstva životního prostředí. Odbor environmentálních rizik a ekologických škod (dále OEREŠ) podpořil žádost CENIA, o poskytnutí dotace z OPŽP 2014-2020, prioritní osa 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifický SC 3.4 „Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.“ dne 24. 7. 2017, Č.j.: 1823/750/17/JG.

Národní inventarizace je jednou z hlavních priorit MŽP. Jedná se o celostátně a rovněž i mezinárodně sledovaný projekt. Je nutné ho realizovat z mnoha důvodů, nejdůležitější pak vyplývají ze závazků MŽP vůči stavebnímu zákonu, resp. povinnosti poskytovatele Územně analytických podkladů vytvářet a pravidelně aktualizovat informace o jevu 64 (viz Příloha 1. Vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Další povinností MŽP jsou pak reportingové závazky vůči EU, EEA a dalším mezinárodním subjektům. Neméně důležitým důvodem je také nutnost sjednocení všech zjistitelných informací o kontaminovaných místech resp. starých ekologických zátěžích v rámci České republiky do jednotné databáze tak, aby bylo možné operativněji reagovat na požadavky státních orgánů, NKÚ a statistiky v oblasti životního prostředí a vytvořit informační základnu pro eliminaci rizik ze zjištěných kontaminací.

Projekt je předmětem zvýšené pozornosti MŽP také proto, že je plněním jednoho z opatření Státní politiky životního prostředí České republiky 2012-2020 - 4.2.4.1 – „Realizovat národní inventarizaci kontaminovaných míst v ČR“.

Nyní byla zahájena realizace tohoto projektu. Po nezbytné přípravě a dokončení výběrového řízení na dodavatele částí projektu, jsou od března 2019 zahajovány terénní práce projektového týmu CENIA a jejích smluvních dodavatelů:

  • Společnost Dekonta, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2 (plošná inventarizace)
  • ProGeo Consulting s.r.o (administrace databáze projektu)
  • Ing. Jiří Tylčer, CSc. (externí kontrolor – supervizor projektu)

Výsledkem projektu bude naplněná databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží, což je v souladu s požadavky NKÚ. Databáze bude plně využitelná na všech úrovních výkonu státní správy a samosprávy k přístupu k datům a informacím o kontaminovaných místech (ekologických zátěžích) a tak i Územně analytických podkladech v jevu 64. Výsledky projektu budou rovněž využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby veřejnosti.