Národní dotace

Nejdůležitějšími národními finančními zdroji, ze kterých jsou poskytovány podpory na opatření v oblasti ochrany životního prostředí, jsou environmentální poplatky, které spravuje Státní fond životního prostředí ČR a příjmy státního rozpočtu. Mezi programy Ministerstva životního prostředí financované ze státního rozpočtu patří Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a granty nestátním neziskovým organizacím. První dva programy jsou realizovány prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), granty pro neziskové organizace poskytuje přímo Ministerstvo. Státní fond životního prostředí ČR v současné době poskytuje podstatnou část svých prostředků na spolufinancování projektů podporovaných z fondů Evropské unie, přitom však i nadále poskytuje podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Fotografie - schéma