Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o přepravě odpadů

Přeshraniční přeprava odpadů (dovoz odpadů do ČR, vývoz odpadů z ČR a tranzit odpadů přes ČR) se řídí přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství, který s účinností od 12. 7. 2007 nahradil nařízení (EHS) č. 259/93.

Tímto přímo použitelným právním předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů (PDF, 2 MB) ze dne 14. června 2006, o přepravě odpadů (dále jen „nařízení 1013/2006“). Nařízení 1013/2006 bylo za dobu své platnosti několikrát novelizováno.

Podstatnou změnou nařízení 1013/2006 byla změna provedená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 660/2014 (PDF, 769 kB) ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Konsolidovaná verze slouží pouze k informativním účelům a nemá právní účinky, právně závazná jsou jednotlivá změnová nařízení.

Konsolidované znění nařízení 1013/2006 je aktuálně k dispozici ze dne 1. 1. 2018 (PDF, 2 MB)

Co je důležité vědět z hlediska pravidel pro přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR:
 • Odpady určené k využití jsou rozděleny do dvou seznamů, tzv. „zeleného“ a „žlutého“. „Zelený“ seznam tvoří příloha III nařízení 1013/2006, která obsahuje odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (odpady označené kódem B a čtyřciferným číslem) a další „zbytkové“ odpady zeleného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem G). „Žlutý“ seznam tvoří příloha IV nařízení 1013/2006, která obsahuje odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (odpady označené kódem A a čtyřciferným číslem) a další „zbytkové“ odpady žlutého a červeného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem A nebo R).
 • Směsi odpadů určených k využití nejsou obecně považovány za odpady „zeleného“ seznamu, i když jsou tvořeny odpady uvedenými v „zeleném“ seznamu. Pokud však je směs odpadů uvedena v příloze IIIA, jedná se o směs zařazenou do „zeleného“ seznamu a její přeprava k využití se řídí obdobnými ustanoveními nařízení 1013/2006 jako odpady „zeleného“ seznamu: v rámci EU článkem 18, při vývozu do třetích zemí článkem 37, při vývozu do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, obdobným postupem jako v rámci EU.
 • K přepravě odpadů určených k využití uvedených v „zeleném“ seznamu v rámci EU není třeba písemného souhlasu. V rámci EU jsou za odpady „zeleného“ seznamu považovány odpady uvedené v přílohách III a IIIB a směsi uvedené v příloze IIIA nařízení 1013/2006.
 • Do nečlenských zemí OECD je vývoz odpadů určených k využití uvedených v „zeleném“ seznamu velmi omezen: Pro některé nečlenské země je režim vývozu odpadů "zeleného" seznamu stanoven v Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 (PDF, 174 kB) ze dne 29. listopadu 2007, o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (dále jen „nařízení 1418/2007“). Nejnovější konsolidované znění je k dispozici ze dne 18. 7. 2014 (PDF, 943 kB). Konsolidovaná verze slouží jen k informativním účelům a nemá právní účinky.
 • Pokud není režim vývozu stanoven v nařízení 1418/2007, v platném znění, použije se pro vývoz odpadu určeného k využití uvedeného v „zeleném“ seznamu ve smyslu čl. 37 (1) (b) a (2) nařízení 1013/2006 postup předchozího písemného oznámení a souhlasu (není-li tato přeprava zakázána).
 • Vývoz odpadů, považovaných za nebezpečné, je do nečlenských zemí OECD zakázán (podrobnosti stanoveny v čl. 36 ve spojení s přílohou V nařízení 1013/2006).
 • V příloze VII nařízení 1013/2006 je závazně stanovena forma a obsah dokladu, který musí doprovázet zásilky zeleného seznamu, k nimž není třeba souhlasu. Tento doklad musí před zahájením přepravy podepsat osoba v jurisdikci země odeslání, která přepravu zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů nebo laboratoř a příjemce. Podle čl. 18 nařízení 1013/2006 musí být uzavřena smlouva o využití příslušných odpadů „zeleného“ seznamu, která musí obsahovat závazky smluvních stran pro případ, že přepravu nebo využití odpadů nelze dokončit nebo že byla provedena jako nedovolená přeprava. Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být poskytnuta orgánům zapojených do kontrol.
 • K přepravě odpadů určených k využití, uvedených ve „žlutém“ seznamu nebo neuvedených v žádném ze seznamů, je vždy třeba písemného souhlasu příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny.
 • Podle nařízení 1013/2006 se oznámení podává prostřednictvím příslušného orgánu místa odeslání. Český oznamovatel tedy podává oznámení Ministerstvu životního prostředí, v příslušném počtu kopií a v jazycích přijatelných pro všechny dotčené státy. Ministerstvo životního prostředí postoupí řádně podané oznámení příslušným orgánům ostatních dotčených států.
 • Pro podávání oznámení se používají formuláře podle příloh IA a IB nařízení 1013/2006, vydané v zemi odeslání.
 • Podrobnějším pokynům k přeshraniční přepravě odpadů a formulářům pro podávání oznámení jsou věnovány samostatné rubriky.

Přeprava odpadů k odstranění do ČR je zakázána, z ČR do jiných členských zemí je možné přepravu odpadů k odstranění povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici vhodné zařízení. Přeprava odpadů k odstranění do třetích zemí je zakázána.