Náklady obvyklých opatření MŽP

Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (dále jen „NOO MŽP“) slouží jako podklad pro hodnocení projektů a opatření v rámci dotačních programů MŽP zaměřujících se na ochranu přírody a krajiny.

NOO MŽP jsou vyjádřeny cenami běžných činností, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Dle zaměření jsou členěny do 10 oblastí, např. lesnická opatření, zemědělské činnosti, návštěvnická infrastruktura atd. NOO MŽP jsou členěny na „Agregované položky“ uvádějící náklady opatření pro posuzování záměrů a na „Položkový ceník“, který předchozí doplňuje.

Aktualizace:

Od 1. 9. 2019 došlo k doplnění textu na záložce Zeleň rostoucí mimo les. Konkrétně se jedná o řádek 42 pod položkou Založení, obnova nebo revitalizace zeleně v sídle a řádek 74 pod položkou Individuální výsadba dřevin. Dále byla k položce Zdravotní řez stromu doplněna poznámka na řádku 168 a změněn text v řádku 169 na "Kombinace zdravotního řezu a odstraňování jmelí: ZS + navýšení až do 50 %".

Stáhněte si...