Národní program Životní prostředí - Výzva č. 22/2017

Výzva č. 22/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků".

Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“.

Výzva navazuje na výzvu č. 5/2016. Alokace 60 mil. Kč v rámci výzvy č. 5/2016 je určena na podporu komodit odevzdaných v roce 2016 a 2017. Příjem žádostí o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2016 probíhal v I. čtvrtletí roku 2017. Státní fond životního prostředí ČR obdržel 60 žádostí s požadovanou podporou 14 mil. Kč. Všechny žádosti byly schváleny. K 9. 11. 2017 bylo proplaceno 13,76 mil. Kč. V I. čtvrtletí roku 2018 proběhne příjem žádostí o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2017. Čerpání alokace v rámci výzvy č. 5/2016 není ukončeno.

Výzva č. 22/2017 je navržena tak, aby plynule a bez zásadních změn navázala na předchozí výzvu a umožnila získat podporu za komodity odevzdané v roce 2018 a 2019. Příjem žádostí o poskytnutí podpory bude probíhat od 2. ledna do 1. dubna 2019 za komodity odevzdané v roce 2018 a od 2. ledna do 31. března 2020 v roce 2019.

Oprávněnými příjemci podpory jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Výše poskytnuté podpory je odvislá od počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

Alokace je ve výši 40 mil. Kč.

Stáhněte si...