NPŽP – výzva č. 22/2017: autovraky – aktualizace k 29.4.2020

Vzhledem k tomu, že v průběhu března 2020 vyhlásila vláda ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem koronaviru, byl termín pro příjem žádostí o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2019 prodloužen do 7. 4. 2020.

Ve snaze podpořit zpracovatele autovraků v ekonomicky tíživé situaci, vyjít vstříc mimořádnému zájmu o příspěvky a současně podpořit další materiálové a energetické zpracování odpadů byla současně navýšena alokace o 10 mil. Kč.

Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“.

Výzva č. 22/2017 je navržena tak, aby plynule a bez zásadních změn navázala na předchozí výzvu a umožnila získat podporu za komodity odevzdané v roce 2018 a 2019. Příjem žádostí o poskytnutí podpory bude probíhat od 2. ledna do 1. dubna 2019 za komodity odevzdané v roce 2018 a od 2. ledna do 31. března 2020 (prodlouženo do 7. 4. 2020) za komodity odevzdané v roce 2019.

Oprávněnými příjemci podpory jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Výše poskytnuté podpory je odvislá od počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

Alokace je ve výši 40 mil. Kč (navýšeno na 50 mil. Kč).

Dokumenty související s Výzvou:
Starší dokument související s výzvou:

Výzvu administruje Státní fond životního prostředí ČR – informace k výzvě naleznete zde.