Stručná příručka k novele vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) připravilo zákon č. 169/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Z této tzv. ekoauditové novely vyvstala potřeba naplnit zmocnění obsažená v zákoně č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. října 2013, a to specifikovat způsob a rozsah povinnosti vést fotodokumentaci autovraků, která má být zasílána MŽP, a dále stanovit požadavky na způsob demontáže nebezpečných částí autovraků. V návrhu je rovněž opravena chybná transpozice směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností a zapracovány podněty z praxe týkající se skladování autovraků.

V návaznosti na tuto novelu MŽP ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami připravilo novelu vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Novela vyhlášky byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 3. června 2014 pod č. 105/2014.