Náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

Na základě zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, jsou hrazeny škody způsobené bobrem evropským, vydrou říční, losem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a vlkem (v rámci přechodné právní úpravy zavedené zákonem č. 100/2019 Sb. a prodloužené zákonem č. 50/2021 Sb. jsou do r. 2023 hrazeny také škody způsobené kormoránem velkým, který byl vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů živočichů v r. 2013). Hradí se škody způsobené těmito vybranými zvláště chráněnými živočichy na životě či zdraví fyzické osoby, škody na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání, škody na rybách, včelstvech a včelařském zařízení, škody na nesklizených polních plodinách nebo trvalých porostech a dále škody na uzavřených objektech nebo movitých věcech v nich. Cílem zákona č. 115/2000 Sb. je prostřednictvím poskytovaných náhrad škod přispět k ochraně vybraných zvláště chráněných druhů živočichů, zejména zvýšením tolerance a respektu veřejnosti k těmto druhům živočichů, jejichž výskyt ve volné přírodě může působit konflikt s jinými, zejména hospodářskými zájmy v krajině.

Zákon č. 115/2000 Sb. upravuje podmínky, rozsah a způsob poskytování náhrad škod způsobených především hospodařícím subjektům vybranými zvláště chráněnými živočichy, resp. upravuje zejména podmínky a rozsah poskytovaných náhrad, lhůty pro oznámení vzniku škody, podání žádosti o její náhradu a v příloze zákona stanovuje také náležitosti žádosti náhradu škod. Vznik škody by měl být dle zákona ohlášen do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody (na obec s rozšířenou působností, na území chráněných krajinných oblastí pak na příslušné pracoviště AOPK ČR a na území národních parků na příslušnou Správu NP), který zajistí provedení místního šetření. Žádost o náhradu škody je pak podávána se stanovenými náležitostmi a v zákonem uvedených lhůtách, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo, na krajský úřad, který žádost posoudí. Vlastní náhrada škody je pak na základě podané žádosti poskytována ze státního rozpočtu. Bližší informace o postupu v případě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (šelmami) na hospodářských zvířatech lze nalézt na stránkách AOPK ČR.

Postup samotného výpočtu výše škod je upraven vyhláškou č. 126/2021 Sb. (PDF, 373 kB), o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů .

Pro stanovení ceny vymezených domestikovaných (hospodářských) zvířat lze v souladu s vyhláškou využít tento ceník (PDF, 149 kB). Obdobně lze využít také ceník 2 (PDF, 197 kB) v případě stanovení ceny rybí obsádky. Tyto ceníky byly sestaveny ve spolupráci Ministerstva životního prostředí s Ministerstvem zemědělství a příslušnými organizacemi sdružující hospodařící subjekty v jednotlivých oblastech (Svaz chovatelů ovcí a koz, Český svaz chovatelů masného skotu, Rybářské sdružení ČR) a vyjadřují sumarizované údaje o cenách jednotlivých druhů zvířat a jejich věkových kategorií.