Moravskoslezský kraj

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti Ostravska a Karvinska je dlouhodobě nevyhovující. Je to dáno především vysokou koncentrací průmyslu v hustě zalidněném území, k dalším významným zdrojům znečišťování patří i doprava, případně vytápění domácností (spalování nekvalitních tuhých paliv v zastaralých kotlích). Tato situace je řešena dlouhodobě ministerstvem životního prostředí i samosprávami, avšak při řešení tak rozsáhlého problému je třeba spolupracovat napříč všemi dotčenými resorty.

V návaznosti na smogové situace v průběhu ledna 2010 začala tuto problematiku řešit i Poslanecká sněmovna a vláda. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1531 ze dne 28. ledna 2010 proto zpracovalo MŽP „Zprávu o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji“. Tato zpráva byla vzata na vědomí usnesením vlády č. 260 ze dne 9. dubna 2010.

Poslanecká sněmovna následně přijala usnesení č. 1670 ze dne 14. dubna 2010, kde mimo jiné žádá vládu, aby materiál doplnila o zprávu o zabezpečení finančních prostředků pro realizaci opatření. MŹP tuto zprávu zpracovalo a dne 17.května 2010 předložilo vládě a následně zveřejnilo na svých webových stránkách. V této rubrice budou průběžně zveřejňovány dokumenty týkající se zprávy a související s plněním opatření, která jsou ve zprávě stanovena.