Aktuality k Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy a Montrealskému protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Halonová banka ČR ve finále 20. ročníku Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2011

Projekt Halonové banky ČR společnosti ESTO Cheb, s.r.o., se v letošním roce dostal mezi finalisty jubilejního 20. ročníku Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2011. Soutěž je jedním z nejdůležitějších ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. Porota pod vedením prof. Bedřicha Moldana posuzovala celkem 62 příspěvků od velkých společností, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol a jednotlivců. Soutěž je podporována Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR.

Halony jsou skupinou látek, které významně poškozují ozonovou vrstvu a na globální úrovni je jejich použití regulované Montrealským protokolem. Od roku 1997 v EU a následně od roku 2003 byla celosvětově zakázána výroba halonů a jejich použití pro hašení je postupně redukováno. V současné době je v Evropské unii povolené jejich uplatnění pouze pro velmi specifické hasební účely. Kromě svého dopadu na ozonovou vrstvu halony také negativně ovlivňují klima. Potenciál globálního oteplování (tzv. GWP, global warming potencial) jedné molekuly halonu je až několikatisícinásobně vyšší než v případě jedné molekuly CO2.

Projekt Halonové Banky ČR je postupně realizován od roku 1997 doposud. Cílem Halonové banky ČR je zajištění svozu, sběru, ukládání, odsávání, skladování, detekce, výdeje, monitoringu a odvozu látek poškozujících ozónovou vrstvu Země (halonů), jejich recyklace, regenerace a ekologického zneškodňování, mezinárodní spolupráce v oblasti halonů a ochrany klimatického systému Země, centra monitorování dosavadních uživatelů halonů, monitorování množství a druhů halonových alternativ na území ČR.


Česká republika na 8. zasedání expertů na ozonovou vrstvu

Ve dnech 2. – 4. května 2011 se v Ženevě konalo 8. zasedání expertů na ozonovou vrstvu smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy. Vídeňská úmluva je jednou z mnohostranných environmentálních smluv. Ratifikovalo ji 196 států světa, což dokazuje důležitost, kterou státy jejímu plnění přikládají.

Zasedání v Ženevě pořádala Světová meteorologická organizace (WMO) a Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Hlavním cílem setkání bylo informování o probíhajících a připravovaných národních i mezinárodních projektech zaměřených na monitorování ozonové vrstvy Země, mezinárodní koordinaci a identifikování budoucích výzev. Českou republiku na zasedání prezentovali experti Solární a ozonové observatoře Českého hydrometeorologické ústavu v Hradci Králové (SOO-HK), jako specializovaného pracoviště, které se zabývá především dlouhodobým monitoringem stavu ozonové vrstvy Země a slunečního záření na území České republiky. RNDr. Karel Vaníček, CSc., vedoucí SOO-HK, seznámil účastníky s výstupy semináře zaměřeného na kvalitu dat získávaných pomocí Dobsonových spektrofotometrů. Prezentoval také aktivity ČR v oblasti monitoringu ozonu. RNDr. Michal Janouch, Ph.D, z ČHMÚ, referoval o projektu MŽP „Příspěvek ČR k zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy i související geologické studium a mapování“. Navázal na prezentaci objevitele ozonové díry v Antarktidě Dr. Jonathana Shanklina z Britské Antarktické služby. Dr. Shanklin i další účastníci ocenili práci českých vědců v rámci monitorování ozonové vrstvy a mnohostranné spolupráce mezi jednotlivými státy a institucemi v Antarktidě.


22. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu

Ve dnech 8. – 12. listopadu 2010 se uskuteční v thajském Bangkoku 22. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Cílem protokolu je přijímat a realizovat celosvětová opatření na vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek, které ozonovou vrstvu poškozují. Jedná se o jedinou mnohostrannou environmentální smlouvu, kterou jsou vázány všechny státy světa.

Rok 2010 je pro plnění protokolu významným mezníkem. Od 1. ledna 2010 došlo k výraznému omezení použití měkkých freonů (hydrochlorfluoruhlovodíky, HCFC) v rozvinutých státech světa, nové látky se již nesmí používat. V rozvojových zemích došlo k zákazu použití nových tvrdých freonů (chlorfluoruhlovodíky, CFC), které jsou v rozvinutých zemích zakázané od roku 1996.

22. zasedání bude hodnotit plnění cílů protokolu a projedná také návrhy na jeho změnu spočívající v zavedení regulace fluorovaných skleníkových plynů (HFC). Látky HFC se začaly používat jako náhrada za CFC a HCFC. Tím výrazně vzrostla jejich výroba, použití a také jejich emise. Přitom HFC látky mají až tisícinásobně vyšší potenciál globálního oteplování než skleníkový plyn CO2. Na látky HFC se vztahuje Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol. Vzhledem k jejich používání jako náhrad za látky regulované Montrealským protokolem je však potřeba úzké a koordinované spolupráce mezinárodních smluv tak, aby nedocházelo k nahrazování látek poškozujících ozonovou vrstvu látkami přispívajícími ke změně klimatu. Obě skupiny látek se využívají zejména v oblasti chlazení, klimatizace a požární ochrany.

Zasedání bude také řešit např. šetrné zneškodňování látek poškozujících ozonovou vrstvu, které jsou uloženy v zařízeních a jež nelze dále používat. Smluvní strany projednají nominace pro udělení výjimek na spotřebu látek CFC pro výrobu léčivých přípravků na léčbu astmatu a chronických plicních onemocnění ve formě dávkovacích inhalerů pro rok 2011. Rozhodnou o výjimkách pro kritická použití methylbromidu v hospodářsky vyspělých státech, kde je pro běžné účely od r. 2005 zakázán.

Česká republika své závazky plynoucí z protokolu řádně plní a o žádné výjimky nežádá. Při plnění se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jenž stanovuje ještě přísnější požadavky pro ochranu ozonové vrstvy než protokol.


Výbor pro technické možnosti v oblasti chlazení (RTOC) v Praze

Ve dnech 22. – 23. srpna 2010 proběhlo v Praze zasedání členů Výboru pro technické možnosti v oblasti chlazení, který je jedním z vědeckých orgánů Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Zasedání předsedali Ing. Radim Čermák, Ph.D. (Ingersoll Rand ČR) a Lambert Kuijpers (Technická univerzita, Nizozemí). Téměř 30 expertů, kteří se sjeli do Prahy, dokončovalo Hodnotící zprávu RTOCu, která bude vydaná počátkem roku 2011 a jejímž cílem je podat celkový přehled o současných technických možnostech v oblasti chlazení. V rámci zasedání proběhla také diskuze k otázkám smluvních stran, které vyplynuly z červnového jednání otevřené pracovní skupiny Montrealského protokolu, především pak pozice tzv. „fluorovaných skleníkových plynů“, které by podle návrhu některých zemí měly být kontrolovány právě Montrealským protokolem.