Metodické pokyny k monitorování a vykazování emisí ve stacionárních zařízeních

Série výkladových materiálů, které slouží k lepšímu pochopení a orientaci v Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů.

 • Pokyny č. 1: Obecné pokyny pro zařízení (PDF, 2 MB )
  Pokyny č. 1 seznamují provozovatele stacionárních zařízení s povinnostmi, které souvisí s ročním cyklem monitorování, vykazování a ověřování emisí a vysvětlují principy, na nichž je tento cyklus založen. Dokument dále obsahuje popis jednotlivých přístupů k monitorování: metod založených na výpočtu a měření i tzv. nouzových postupů.
 • Pokyny č. 3: Problematika biomasy v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (PDF, 660 kB )
  Pokyny č. 3 obsahují definici biomasy pro potřeby monitorování emisí skleníkových plynů ve stacionárních zařízeních i v oblasti letectví. Dále uvádí postup při stanovení podílu biomasy ve směsných palivech/materiálech při zjišťování emisí metodou založenou na výpočtu a další související pravidla.
 • Pokyny č. 4: Pokyny pro posouzení nejistoty (PDF, 892 kB )
  V pokynech č. 4 se provozovatelé stacionárních zařízení dozvědí, jak prokázat soulad s prahovými hodnotami nejistoty pro údaje o činnosti a výpočtové faktory v případě použití metod monitorování založených na výpočtu a pro metodiky založené na měření. Mimo to najdou v pokynech i návod, jak postupovat při úplném posouzení nejistoty.
 • Pokyny č. 5: Pokyny pro odběr vzorků a analýzu (PDF, 1 MB )
  Pokyny č. 5 jsou věnovány případům, kdy je nutné stanovit výpočtové faktory pomocí laboratorních (chemických) analýz v souladu s články 32 až 35 Nařízení. Samostatné kapitoly se týkají plánu odběru vzorků, stanovení odpovídající četnosti analýz a požadavků na laboratoře používané k provádění analýz. >
 • Pokyny č. 6: Činnosti týkající se toku dat a systém kontroly (PDF, 1 MB )
  Pokyny č. 6 se vztahují k požadavku Nařízení, aby veškerá monitorovaná data byla vytvářena, shromažďována, zpracovávána a uchovávána kontrolovaným způsobem. Dokument je návodem, jak vést o činnostech spojených s tokem dat písemné postupy, jak posuzovat rizika, zda během monitorování nastanou chyby, a jak správně nastavit kontrolní systém, který rizikům předchází.
 • Metodická příručka pro posouzení nejistoty (PDF, 754 kB )
  Metodická příručka pro posouzení nejistoty byla vypracována společností Deloitte Advisory s.r.o. za účelem zjednodušit oficiální pokyny č. 4 a přizpůsobit je českému prostředí. Příručka byla schválena Ministerstvem životního prostředí.