Monitorování‚ ověřování a vykazování

Mezi základní povinnosti provozovatelů zařízení v EU ETS patří monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů (tzv. „cyklus dodržování“). Jeho pravidla určují dva přímo použitelné právní předpisy EU: Nařízení Komise č. 601/2012, o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, a Nařízení Komise č. 600/2012, o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a o akreditaci ověřovatelů.

Každý provozovatel, který žádá o povolení k provozování svého zařízení podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, předloží MŽP Roční plán pro monitorování emisí (dále jen „monitorovací plán“), vyplněný podle elektronické šablony. Schválený monitorovací plán zůstává platný do té doby, dokud nedojde ke změně v užívání, provozu nebo kapacitě zařízení. Všechny změny, které mohou vyžadovat aktualizaci monitorovacího plánu, je provozovatel povinen neprodleně nahlásit MŽP.

Po skončení daného kalendářního roku provozovatel vypracuje roční výkaz emisí a zajistí jeho ověření. K ověřování emisí jsou oprávněny tyto subjekty: http://www.cia.cz/default.aspx?id=91&propertyId=6. Závazný časový harmonogram celého cyklu dodržování najdete zde.

K monitorování a vykazování emisí byla vydána série vysvětlujících metodických pokynů. Specifika monitorování emisí z letectví přibližuje rubrika Letectví.