Monitoring a reporting

Sledování stavu evropsky významných druhů a typů stanovišť („monitoring“) je povinností uloženou členským státům v článku 11 směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Dle citovaného článku jsou všechny členské státy EU povinny vytvořit systém monitoringu, jehož výsledky jsou jednou z hlavních částí šestileté hodnotící zprávy podle článku 17 směrnice o stanovištích.

Tato povinnost byla transponována do § 45f zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, novelou v roce 2004. Uvedené ustanovení ukládá orgánům ochrany přírody povinnost mimo výše uvedené sledovat rovněž stav ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Součástí monitoringu je sledování stavu ptačích druhů z přílohy I směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“). Přestože směrnice o ptácích samotná sledování blíže nespecifikuje, vyžaduje zpracování samostatné hodnotící zprávy dle článku 12 směrnice o ptácích. Zajištěním monitoringu byla Ministerstvem životního prostředí (sekcí ochrany přírody a krajiny) od roku 2005 pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Mezi sledované evropsky významné fenomény patří celkem 59 typů přírodních stanovišť (z přílohy I směrnice o stanovištích), 174 druhů živočichů a rostlin (z přílohy II a IV směrnice o stanovištích) a 65 druhů ptáků (60 z přílohy I a 5 z přílohy II směrnice o ptácích), tj. celkem 298 fenoménů.

Cílem sledování je zhodnocení stavu jednotlivých evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť z hlediska jejich ochrany a zpracování hodnotící zprávy pro každý fenomén v pravidelných šestiletých intervalech. Spolu s daty požadovanými na evropské úrovni jsou zároveň získávána i data o druzích či stanovištích národního významu.

Základní informace o fenoménech, metodické postupy monitoringu i hodnotící zprávy naleznete na www.biomonitoring.cz.