Monitoring podzemních vod

Principy ochrany včetně zásad, jak předcházet a kontrolovat znečišťování zdrojů podzemních vod stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. Tato směrnice doplňuje ustanovení již obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky o zamezení nebo omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod a má za cíl bránit zhoršování stavu všech útvarů podzemních vod.

Vyhláška č. 5/2011 Sb. upravuje způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení útvarů podzemních vod, způsob hodnocení stavu podzemních vod a náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Monitoring podzemních vod probíhá v gesci Českého hydrometeorologického ústavu. Rozsah monitoringu, hustota sledovací sítě, sledované ukazatele a četnost vzorkování jsou stanoveny Rámcovým programem monitoringu. Na základě monitoringu podzemních vod je v šestiletých obdobích hodnocen stav útvarů podzemních vod. Hodnocení stavu je založené na hodnocení chemického a kvantitativního stavu.

Hodnocení stavu podzemních vod sestává z
  • hodnocení stavu útvarů podzemních vod (chemický a kvantitativní stav),
  • hodnocení významných a trvalých trendů a kontaminačních mraků,
  • hodnocení jakosti podzemních vod.
Monitorovací síť podzemních vod se podle účelu dělí na
  • monitorovací síť chemického stavu podzemních vod,
  • monitorovací síť kvantitativního stavu podzemních vod.
Z hlediska monitoringu chemického stavu podzemních vod se rozlišuje
  • program situačního monitoringu podzemních vod,
  • program provozního monitoringu podzemních vod.