Modernizační fond

Co je cílem fondu?

Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Fond je určen pouze pro Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Výsledkem investic by měl být rychlejší přechod těchto států na nízkouhlíkové hospodářství.

Na co bude možné získat podporu?

Modernizační fond bude podporovat projekty, které nám pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Podpora z fondu bude doplňovat podporu z operačních programů tak, aby se jednotlivé programy nepřekrývaly a zároveň aby byla podpora přístupná co nejširšímu okruhu žadatelů a jejich technologickým řešením.

Koho fond bude podporovat?

V současné době předpokládáme podporu podniků spadající do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) i podniků mimo tento systém, stejně jako podporu veřejného sektoru. Při hodnocení projektů budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí.

Odkdy bude fond fungovat?

Podpora by měla být poskytována od roku 2021 do roku 2030. Programový dokument by měla vláda schválit během podzimu 2020.

Kolik prostředků fond má?

Pro financování fondu jsou celkově vyčleněna 2 % emisních povolenek v období 2021–2030. Každý stát má dále určený vlastní podíl z tohoto celku. Česko získá 15,6 % z vyčleněných povolenek, což je po Polsku druhý nejvyšší objem. Rozdělení vychází z přílohy směrnice o EU ETS.

Na národní úrovni jsou finance samotného Modernizačního fondu doplněny o příjmy z povolenek, které dosud byly přidělovány bezplatně (tzv. derogace, čl. 10c směrnice o EU ETS) a příjmy z povolenek určené na podporu opatření zaměřených na růst a propojení v rámci EU (tzv. solidarita, čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice o EU ETS).

Celkem by měl mít Modernizační fond k dispozici 227 mil. ks povolenek.

Povolenky jsou průběžně prodávány na trhu. Celkový objem finančních prostředků je proto závislý na vývoji cen emisních povolenek. Na rozdíl třeba od EU fondů tak nelze dopředu stanovit přesnou částku. Při přípravě ale odhadujeme, že se bude jednat o cca 140 mld. Kč za celé období.

Kdo mi pomůže?

Kontaktní osobou na MŽP je Ing. Jan Tůma, oddělení obchodování s emisemi, tel.: 267 122 360, e-mail: jan.tuma@mzp.cz.

Z čeho podpora vychází?

Modernizační fond je vytvořený evropskou směrnicí o EU ETS (směrnice 2003/87/ES ). V roce 2018 byl do směrnice mj. přidán nový článek 10d, který Modernizační fond popisuje.

Na národní úrovni se zřízení fondu odrazilo v zákoně o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (zákon č. 383/2012 Sb.). Od ledna 2020 je platná novela , která do zákona přidává nový § 12 upravující Modernizační fond. Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2021.

Naplňování principu partnerství

V souvislosti s přípravou a fungováním Modernizačního fondu je zřízena Platforma pro Modernizační fond. Platforma slouží pro výměnu informací a podnětů mezi orgány veřejné správy, soukromým sektorem a dalšími subjekty. Členové Platformy se mohou vyjadřovat k připravovaným dokumentům, oblastem podpory nebo konkrétnímu nastavení jednotlivých podpor. Členy Platformy jsou zástupci a zástupkyně relevantních subjektů, do jejichž působnosti spadají oblasti podporované z Modernizačního fondu.

Seznam zastoupených organizací naleznete v dokumentech ke stažení.

Zprostředkujícím subjektem podpory bude Státní fond životního prostředí, který bude administrátorem projektových žádostí /administrátorem projektové dokumentace.