Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN"

Publikováno: 29.11.2019

Rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2019/520/1111 ze dne 18. 11. 2019, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Stáhněte si...